×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Şehir ve Bölge Planlama Nedir?

Yerleşmelerde mekansal gelişmelerin bir plan/düzen çerçevesinde biçimlenmesine katkıda bulunmak için toplumu, mekanı, çevreyi ve ekonomiyi etkileyen kamu ve özel sektör kararlarını biçimlendirmeyi hedefleyen bir meslek alanıdır. Bu meslek alanı arazi kullanımı çevre ve kültürel mirası koruma, konut, ulaşım ve kentsel işlev gibi pek çok konuyu ele alır ve ülke ve bölge düzeyinden yerele kadar farklı ölçeklerde çalışma yapar.

Şehir Plancısı Ne İş Yapar?

Şehir plancısı, değişen günün koşulları çerçevesinde planlı gelişmenin sağlanması için, yerleşmelerin değişiminde etkili olabilecek mekansal, sosyal, demografik, ekonomik ve teknik verilerle estetik, kültürel (tarihi-arkeolojik), doğal/ekolojik etmenleri birlikte değerlendirerek geleceğe yönelik amaç ve hedefleri koyar, uygulama araçlarını ve süreçlerini tanımlar, karar vericilere alternatif öneriler oluşturan ve bunların uygulanmasında görev yapan yaratıcılığı ve duyarlılıkları yüksek meslek insanıdır.

Bir başka deyişle, şehir plancılarının çok çeşitli alanlarda bilgi ve deneyim sahibi olması, başta sosyal bilimler, nicel teknikler, mimarlık ve mühendislik olmak üzere çok sayıda farklı disiplini sentezleyebilmesi, kamu yararı için görev yapması, farklı aktörleri biraraya getirmesi ve arabuluculuk, kolaylaştırıcılık gibi rolleri üstlenmesi gerekmektedir.

Şehir ve Bölge Planlama Neden Önemli Bir Meslek Alanıdır?

Ülkemizin hala kentleşmekte olan bir ülke olması ve beraberinde yer seçimleri, ulaşım ve çevresel sorunların yaşanması; pek çok kent ve kasabamızda kentsel dönüşümün hızla devam etmesi; hukuksal boyutta, imar, dönüşüm vb. alanlardaki yeni düzenlemeler; afetler konusunda duyarlı ve dayanıklı kentsel çevrelerin tasarlanmasının ve risk yönetimi konularının gündemde olması; yapı sektörünün kazandığı ivme ile birlikte teknoloji ve estetik düzeyde kentler oluşturma beklentisi ve farklı yaşam tarzlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilen dengeli, yaşanabilir ve sürdürülebilir yaşam çevreleri oluşturma akımlarının yaygınlaşması şehir ve bölge planlamanın önemini her geçen gün arttırmaktadır.

Şehir Plancısı Nerelerde Çalışır?

Şehir ve Bölge Planlama alanı farklı uzmanlık alanlarını biraraya getiren, çok boyutlu ve disiplinlerarası çalışmalara ve işbirliklerine imkân veren bir nitelik taşımaktadır. Verilen çok yönlü eğitim ile birlikte Şehir ve Bölge Planlama mezunları yalnız kendi alanlarında değil, problem tanımı, analitik düşünme, çözüm önerileri geliştirme, sistem kurma, koordinasyon ve organizasyon becerileri gerektiren çok sayıda alanda da kendilerine iş bulabilmekte, kentsel sorunların mekansal, sosyal ve ekonomik anlamda saptanmasına yönelik olarak kentsel araştırmalar, kentsel danışmanlık, kentsel işletmecilik ve proje yönetimi alanlarında çalışabilmektedirler.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunlarının başlıca istihdam olanakları şöyledir: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İl Özel İdareleri,  Kalkınma Ajansları ve Belediyeler gibi kamu kuruluşları; UNESCO, Dünya Bankası ve UNDP gibi uluslararası kuruluşlar; İller Bankası A.Ş., özel planlama büroları; uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri şirketleri, gayrimenkul değerleme ya da yatırım danışmanlık firmaları.

Neden Tercihim Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü?

Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, vakıf üniversiteleri bünyesinde kurulan ilk Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’dür. Öğrencilerine dört yıllık lisans eğitimi sunan Şehir ve Bölge Planlama lisans programı 2012-2013 eğitim öğretim yılında eğitim hayatına başlamıştır. Farklı planlama konularında uzman ve dinamik bir akademik kadroya sahip olan programın eğitim dili İngilizcedir. Kalkınma odaklı olarak tasarlanan Bölüm programı Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında Bolonya Süreci kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Programın omurgasını farklı planlama konularının uygulamasına yönelik yürütülen stüdyo dersleri oluşturmaktadır. Stüdyo derslerine ek olarak kent ekonomosi, kent sosyolojisi, kentsel coğrafya, kent ve planlama tarihi, kentsel altyapı, ulaşım, topoğrafya, planlama teknikleri ve teorileri, yasal çerçeve, coğrafi bilgi sistemleri, teknik çizim ve araştırma yöntemleri gibi konularda hazırlanan teorik ve uygulamalı dersler de programda yer almaktadır. Programdaki derslerin yüzde yirmisinden fazlasını öğrencilerin kendi ilgi alanları doğrultusunda belirleyebileceği seçmeli dersler oluşturmaktadır. Bunlar dışında ikinci ve üçüncü sınıfın sonunda yapılan yaz stajları eğitimin parçası olarak kurgulanmıştır. Planlama konularında çalışan özel bürolarda ve kamu kurumlarında yapılan bu stajlar sayesinde Bölüm öğrencilerini profesyonel hayata hazırlamak hedeflenmektedir. Ayrıca Bölüm Erasmus bağlantıları sayesinde öğrencilerine yurtdışında eğitim alma imkânı da sağlamaktadır. Yeni olmasına karşın, planlama konusunda ayrıcalıklı bir eğitim sunan ve tüm öğrencilerini burslu olarak kabul eden Bölümün puanı her yıl artmaktadır.