×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER

Birinci grup (G1) derslerin tamamını öğrenci lisans eğitimi boyunca istediği dönem almak zorundadır.
İkinci gruptaki (G2) derslerden en az üç ders seçilmek zorunludur.
Bunun dışında kalan bölüm içi seçmeli dersleri ikinci (G2) ve üçüncü (G3) grup derslerden seçilebilir.

 Ders Kodu Ders Adı Grup T U K AKTS
 CRP 360 Urban Infrastructure and Transport Planning G1 3 0 3 3
 CRP 361 Urban Regeneration Processes G1 3 0 3 3
 CRP 362 Environment, Risk and Mitigation Planning G1 3 0 3 3
 CRP 369 Economics for Planners II G1 3 0 3 3
             
 CRP 352 GIS Applications: Project Development G2 2 2 2 3
 CRP 359 Project Planning and Management G2 3 0 3 3
 CRP 363 Urban Property Economics G2 3 0 3 3
 CRP 364 Strategic Planning and Participatory Techniques G2 3 0 3 3
 CRP 365 The Economics of Regional Planning G2 3 0 3 3
 CRP 367 Computer Application of Statistical Techniques for Planners G2 2 2 2 3
 CRP 368 Research in Planning G2 2 0 2 2
             
 CRP 351 Everyday Life, Politics and Space G3 3 0 3 3
 CRP 353 Housing, Reinvestment and Household Behaviour G3 3 0 3 3
 CRP 354 Urban Archaelogy G3 3 0 3 3
 CRP 355 Development Agencies and Contemporary Changes in Regional Development Policy G3 3 0 3 3
 CRP 356 City in History II G3 3 0 3 3
 CRP 357 Urban Conservation G3 3 0 3 3
 CRP 358 Contemporary Issues in City and Regional Planning G3 3 0 3 3
 CRP 366 Cad Modelling for 3D Studio G3 2 2 2 3
CRP kodları, Şehir ve Bölge Planlama bölümünü temsil etmektedir.
Kısaltmalar: T = Haftalık Teorik Ders Saati, U = Haftalık Uygulama Ders Saat, K = Dersin Kredisi, AKTS = Avrupa Kredi Tranfer Sistemi
Avrupa Birliği Bologna Kriterleri'ne uygun olarak tasarlanmıştır.

GRUP 1:

CRP 360 Urban Infrastructure and Transport Planning

Bu ders kentsel altyapı ve ulaşım planlaması ve yönetimine bir giriş niteliğindedir. Kentsel alanların altyapı ve ulaşım ihtiyaçlarının neler olduğu, nasıl hesaplanacağı, ve eşitlik, sürdürülebilirlik ve toplumsal refah ilkelerine uyumlu bir şekilde hangi uygulama biçimlerinin kullanılabilineceğini sunmaktadır.  Bu doğrultuda ders enerji, su, ulaşım, iletişim sistemleri, çevre koruma, atık ve geri dönüşüm planlaması ve uygulamalarına yönelik bilgi vermektedir. Erişilebilirlik, yolların sınıflandırılması, ulaşım biçimleri, ulaşım ve arazi ilişkileri örneklendirilerek açıklamakta ve ulaşım modellemesinedair temel bilgiler verilmektedir.

CRP 361 Urban Regeneration Processes

Dersin amacı kentsel yenilemenin konuları ve aktiviteleri üzerinde genel bir bilgi sunabilmektir. Bu kapsamda ders içerisinde kentsel yenilemenin kökenleri, gelişimi, amaçları, stratejileri, aktörleri ve zorlukları ile birlikte yenilemenin fiziksel, politik, sosyo-kültürel, organizasyonel ve ekonomik boyutları tartışılır. Ayrıca, Türkiye ve dünyadaki kentsel yenileme uygulamaları, dönüşüm modelleri ve süreçleri konusunda bilgi birikimi oluşturulur.

CRP 362 Environment, Risk and Mitigation Planning

Ders kentleri ve kent planlamasını etkileyen çevresel sorunlar, tehditler, sakınım planlaması konusunda temel bilgileri sunmakta, çevresel kaynakların yönetimi ve çevre mühendisliği ile kent ve bölge planlama arasındaki ilişkilere değinmektedir.

CRP 369 Economics for Planners II

Bu ders makroekonominin temel tanımları, kavramları ve prensipleri konularında bilgi edindirmeyi amaçlar. Ders içerisinde milli gelir, işsizlik, istihdam, ekonomik büyüme ve kalkınma, uluslararası ekonomi vb konular tartışılır. Dersin amacı şehir ve bölge planlama alanındaki karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere öğrencilere makroekonomik araç ve prensipleri öğretmektir.

GRUP 2:

CRP 352 GIS Applications: Project Development

Projeye dayalı bu derste öğrencilerin CBS yazılımını ve CBS konusundaki bilgi ve yeteneklerini kullanarak kendi projelerini tanımlamaları, önermeleri, tasarlamaları ve uygulamaları beklenir.

CRP 359 Project Planning and Management

Ders, ulusal ve uluslar arası kurumların sunduğu çok çeşitli fonlara yönelik projeler geliştirilebilme yeteneği sağlamak üzere öğrencilere proje tasarımı ve yönetimine yönelik temel kuralları, araçları ve gerekli bilgileri sunmaktadır.

CRP 363 Urban Property Economics

Bu ders taşınmaz geliştirme ekonomisinin kent planlama alanında geçerli olan temel kavram ve modellerini incelemektedir. Ders kapsamında; taşınmaz geliştirmenin ekonomisi, yeniden geliştirme ve iyileştirme, planlama ekonomisi, taşınmaz değerlemede mikroekonomik ve makroekonomik kavramlar, taşınmaz değerleme ilkeleri, taşınmaz değerleme yöntemleri: pazar (karşılaştırmaya dayalı), yatırım, kar, artık, yenileme maliyeti yöntemleri ve taşınmaz yatırımı ve geliştirmesi değerlemesi konuları incelenecektir.

CRP 364 Strategic Planning and Participatory Techniques

Planlama derslerinde 10 yıl önce anlatılan pek çok yöntem günümüzün hızlı büyüyen kentleri ve tahmin edilmesi zor bir gelecek bağlamında yetersiz kalabilir. Bu sebeple, bu ders stratejik ve kalımcı planlama, bu kapsamda kullanılan yöntem ve teknikler, verilen mücadeleler ve öğrenilen dersler hakkında bir tartışma yürütmeyi amaçlamaktadır.

CRP 365 Economics of Regional Planning

Ders planlama öğrencilerine bölgesel ekonomi çalışmalarını tanıtmaktadır. Amaç öğrencilerin bölgesel ekonomiler ve bunların analiz yöntemleri konusunda bilgi edinmelerini sağlamaktadır.  Bölgesel büyüme teorileri, yer seçimi teorileri, yığılma ekonomileri, girdi-çıktı tabloları, sosyal hesaplar matrisi, bölgesel  rekabetçilik dersin konuları arasındadır.

CRP 367 Computer Application of Statistical Techniques for Planners

Bu ders öğrencilere, şehir ve bölge planlama konularında geçerliliği olan istatistik yöntem ve tekniklerini anlatmaktadır. SPSS paket programında bir çalışmanın nasıl tasarlanacağı ve bir veri dosyasının nasıl oluşturulacağı bilgisinin yanı sıra ders, betimleyici ve tahminsel istatistik, korelasyon ve regresyon analizi konularını kapsamaktadır.

CRP 368 Research in Planning

Öğrencilere kendi projeleri veya mimarinin herhangi bir alanında araştırma yapabilmeleri için gerekli yöntemlerin aktarılması; Bulgular ve sonuçlar üzerine rapor hazırlama tekniklerinin gösterimi; Araştırmanın öğrenci tarafından bir danışman gözetiminde düzenli görüşmeler doğrultusunda yürütülmesi hedeflenir. Dersin amacı öğrenciye planlama projelerinde ve çalışmalarında araştırma yapabilmek için gerekli teknikler konusunda donanımlı hale getirmektir.

GRUP 3:

CRP 351 Everyday Life, Politics and Space

Ders, kent mekanındaki gündelik hayat ve güç ilişkileri üzerine yapılmış temel teorileri sunmayı amaçlar. Kentsel gündelik hayatın kentsel kültürlerin oluşumu ile, sanat ve edebiyat akımları ile, farklı teknolojilerin gelişimi ile ilişkisini irdeler. Gündelik hayatı gözlemlemek ve inceleme yöntemlerini özetler.

CRP 353 Housing, Reinvestment and Household Behaviour

Bu ders öğrencilere, konuta yeniden yatırım davranışı ve bu davranışın üst ölçekteki etkilerine ilişkin bir bakış açısı sunmaktadır. Bu bağlamda; konutun kendine has doğası, bir ekonomik karar olarak yeniden yatırım, hanehalkı yeniden yatırım davranışının üst ölçekte etkileri, yeniden yatırım süreçlerine ilişkin mevcut politika yaklaşımları, hanehalkı yeniden yatırım kararlarının temel unsurları ve Türkiye’de hanehalkı yeniden yatırım davranışı konuları ele alınacaktır.

CRP 354 Urban Archaelogy

Bu ders kentsel yerleşimlerde arkeolojik  kazı, sit alanı ve tekil kalıntıların yeri üzerinde açıklayıcı bilgi verir. Terminoloji, korumada taviz ve kullanılabilirlik benzeri konular açıklanır. Koruma politikaları ve uygulama stratejileri dünyadan örnek uygulamalar üzerinde tartışılır. Diğer temel başlıklar yerleşimler arkeolojisinin değerlendirilmesinde akçasal değer ve kentsel kimlik konularıdır.

CRP 355 Development Agencies and Contemporary Changes in Regional Development Policy

Ders Avrupa’da ve özellikle Türkiye’de yer alan kalkınma ajansları ile ilgili teorik ve örneklere dayalı bilgi içermektedir. Kalkınma ajanslarının bölgesel kalkınmada Avrupa ülkelerindeki rolü ve özellikle 1970’lerden sonra ve ülkelerin Avrupa Birliği üyeliklerinden sonra değişen bölgesel kalkınma politikası ders kapsamında tartışılacaktır. Bu bağlamda Türkiye’de yaşanan son gelişmeler ve 2006 yılından sonra kurulmaya başlanan kalkınma ajansları da Türkiye ve Avrupa ülkelerinden örneklerle birlikte ders kapsamında işlenecektir.

CRP 356 City in History II

Kent Tarihi I dersi Paleoitik Dönemden Endüstri Devrimi’ne kadar geçmişteki yerleşimlerin evriminde mekan kurulumu, zaman ve sosyal karakteristikleri ile ilişkili bilgi vermek üzere biçimlendirilmiştir. Avrupa, Orta Doğu ve Anadolu’da gereğinde Orta Asya ve Amerika ile bağlantılar kurarak yerleşim, kent ve uygarlık  kavramlarıının  irdelenmesi temeli oluşturmaktadır.

CRP 357 Urban Conservation

Bu ders mevcut yerleşim dokularında uygulanacak koruma kavram ve metotlarını içerir. Korumada tanımlamalar, temel terimler ve kavramlar açıklanır. Kentsel koruma ulusal ve uluslararası uygulamalar üzerinden ekonomik ve sosyal boyutu da içermek üzere tartışılır. Konunun planlama boyutu ve tasarım yönünden önemi temel başlıkları oluşturur.

CRP 358 Contemporary Issues in City and Regional Planning

Ders günümüzde küresel ölçekte kentsel koşulları belirleyen önemli süreçleri tanımlamayı ve irdelemeyi hedeflemektedir. Ders öğrencilere eleştirel ve çok boyutlu bir bakış açısı ile güncel problemleri ele alma yetisi kazandırmayı ve günümüz kent gündemlerini meşgul eden sosyo-ekonomik, sosyo-mekansal, kültürel, politik ve çevresel meseleler ve kentler üzerindeki etkilerine değinmeyi hedeflemektedir. Farklı süreçlerle ilgili farklı kentlerden örnekler vererek günümüzde kentlerin değişimi ve dönüşümlerini tartışmayı amaçlamaktadır.

CRP 366 Cad Modelling for 3D Studio

 

FAKÜLTE İÇİ SEÇMELİ DERSLER

Kategoriler

Arts and Crafts, Technical, Humanities

Arts and Crafts

Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
 INAR 133 Freehand Drawing 1 2 2 2
 INAR 235 Presentation Techniques 1 2 2 3
 INAR 335 Advanced Presentation Techniques 3 0 3 3
 INAR 350 Artistic Design Applications 1 2 2 3
 INAR 358 Arts and Crafts 1 2 2 3

Technical

 Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
 ARCH 384 User Needs and Satisfaction in Architecture 3 0 3 3
 INAR 331 Product Design 2 2 3 4
 INAR 332 Modular Systems 2 2 3 4
 INAR 381 Computer Based Presentation Techniques 3 0 3 3
 INAR 382 Advanced Computer Based Presentation Techniques 3 0 3 2

Humanities

Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
 ARCH 357 Social and Cultural Factors in Architectural Design 3 0 3 3
 ARCH 371 Use of Public Spaces 3 0 3 3
 INAR 122 Human Factors 3 0 3 3
 INAR 322 Environmental Psychology 3 0 3 3
 INAR 354 Interior Public Spaces 3 0 3 3