×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

1. YARIYIL

CRP 101 BASIC DESIGN STUDIO FOR PLANNERS
PLANLCILAR İÇİN TEMEL TASARIM STUDYOSU (4-6) 7

Tasarımın temel kavram ve ilkelerinin tanıtılması; Tasarım sorunlarının çözümünde kullanılan düşünce yollarının ve el becerilerinin geliştirilmesi için özel alıştırmaların verilmesi; görsel değerlerin geliştirilerek farklı araçlarla 2 ve 3 boyutlu kompozisyonlar oluşturma yöntemlerinin deneyimlenmesi.

CRP 111 INTRODUCTION TO CITY PLANNING
ŞEHİR PLANLAMAYA GİRİŞ (3-0) 3

Bu ders planlama eğitiminin ilk dönemi sunulan tanımlayıcı bir derstir. Dersin amacı şehrin tüm boyutları ve birimleri hakkında genel bir anlayış ve yargı sunabilmektir. Bu ders şehir planlamaya ilişkin temel kavramlar, teoriler, dinamikler ve süreçler hakkında bilgi verir. Ders kent, kentleşme, planlama süreçlerinin temelleri konularında tartışmaları içerir.

CRP 113 EVOLOUTION OF SCIENTIFIC THOUGHT
BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (3-0) 3

Bu ders, bilimsel evrimin  konularını ve tarihteki aşamaları ile güncel durumunu kapsar. Bilimsel teorilerin doğuşu ve  gelişimi, sosyal kurumlar üzerindeki etkileri, felsefe ve sanat ile karşılıklı etkileşimleri örneklerle verilmektedir. Teknik bilginin, düşünce ve yorumun yeri de temel başlıklardır.

CRP 117 TECHNICAL DRAWING
TEKNİK ÇİZİM (1-2) 2

Mimaride algı, iletişim ve görsel kavramların çizim yöntemleriyle geliştirilmesi; Soyutlama kuralları, 3 boyutlu gösterim, ölçekli çizim, çizim deneyimi, çizim tekniklerinin kullanımı ve temel grafik anlatımları gibi özel konuların ele alınması; çizim araç/ gereçleri, malzemeleri ve tekniklerinin tanıtılması.

MCS 115 MATHEMATICS FOR ARCHITECTS
MİMARLAR İÇİN MATEMATİK (3-0) 3

Bu ders öğrencilere fonksiyonlar ve eşitsizlikler konusunda temel bilgileri vermeyi, limit ve süreklilik konularını, türev ve uygulamalarını ve integral konusunu öğretmeyi hedeflemektedir. Ders kapsamında reel sayılar, doğru, aralıklar, mutlak değer, denklemler ve eşitsizlikler, paraboller, fonksiyonlar, grafikler, trigonometrik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, integral, düzlemlerin alanları incelenen konular arasındadır.

2. YARIYIL

CRP 102 INTRODUCTION TO PLANNING STUDIOS
PLANLAMA STUDYOLARINA GİRİŞ  (4-6) 7

Tasarım sorunlarının çözümünde kullanılan düşünce yollarının ve el becerilerinin geliştirilmesi için özel alıştırmaların verilmesi; Görsel değerlerin ve 3 boyutlu mekan kompozisyonları oluşturma yöntemlerinin geliştirilmesi.

CRP 122 INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGIES
BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ (1-2) 2

Bu derste bilgisayarlar, donanım, yazılım ve işletim sistemlerine ilişkin temel bilgiler verilecektir. Ders kapsamında metin işleme, tablolama, veritabanı yönetimi ve sunuş yazılımlarına giriş yapılacaktır. Ayrıca, Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin temel kavramlarına da yer verilecektir.

CRP 124 STATISTICAL METHODS FOR PLANNERS
PLANCILAR İÇİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER (3-0)

Bu ders kapsamında istatistik ve olasılık konularına giriş yapılmaktadır. Dersin konuları; verilerin grafikle ve sayısal ölçülerle gösterilmesi, olasılık ve olasılık dağılımları, süreksiz ve sürekli olasılık dağılımları, örneklem ortalaması ve varyans, korelasyon ve doğrusal regresyon, kategorik verinin analizi ve çoklu regresyon analizine girişi içermektedir.

CRP 126 ROOTS OF URBANISM AND URBANIZATION
KENTELŞME VE KENTLİLİĞİN KÖKENİ (3-0) 3

Bu ders kentlerin doğuşu ve kentsel yaşamın tarih boyunca gelişimini anlatmaktadır. Ders öncelikle kent, kentlilik ve kentleşme kavramlarını ortaya koymaktadır. Ders kentleri oluşturan unsurlar, kurumlar vs. nelerdir, bir kenti ne tanımlar; kentleşme tarihinin farklı dönemlerinde kentleri tanımlayan fiziki, ekonomik, sosyal ve kültürel biçimler ve özellikler nelerdir; farklı dönemlerde hangi kentsel problemlerle karşılaşılmıştır gibi konuları tartışmayı hedeflemektedir.

CRP 128 TOPOGRAPHIC MEASUREMENT AND CARTHOGRAPHIC REPRESENATION
TOPGRAFİK ÖLÇÜM VE KARTOGRAFİK TEMSİL (1-2) 2

Ders kartografik temsil ve topografik ölçüm metodlarına giriş dersidir. Ders mekansal veri ile ilgili ölçüm yapma yöntemlerini ve teknolojilerini açıklamakta, ve harita gösterimlerinde ölçek kullanımı; plan – kesit – görünüş çizimi gibi yöntemleri aktarmaktadır. Ders öğrencilere planlama için önemli bir girdi olan topoğrafyayı kavratmayı amaçlamaktadır.

3. YARIYIL

CRP 201 PLANNING STUDIO I
PLANLAMA STÜDYOSU I (4- 6) 7

Bu ders planlama pratiğine giriş dersidir. İlk planlama uygulaması olarak, kapsamlı planlama yaklaşımının uygulanacağı bir proje çalışması yürütülecektir. Bu doğrultuda seçilen küçük ölçekli bir kent üzerinde bölgeden parçaya doğru değişen ölçeklerde çalışılacaktır. Planlama analiz çalışmalarına dair temel bir uygulama yapılarak, topografik, demografik, ekonomik, biçimsel, işlevsel ve benzeri konularda analiz çalışmaları gerçekleştirildikten planlama çalışmaları başlayacaktır. Ders bir kentin gelişmesi ve geleceği sorunsalına yönelik kapsamlı ve analitik çözümler üretmeye yönelik temel uygulamaları içermektedir.

CRP 211 CITY IN HISTORY I
KENT TARİHİ I (3-0) 3

Kent Tarihi I dersi Paleoitik Dönemden Endüstri Devrimi’ne kadar geçmişteki yerleşimlerin evriminde mekan kurulumu, zaman ve sosyal karakteristikleri ile ilişkili bilgi vermek üzere biçimlendirilmiştir. Avrupa, Orta Doğu ve Anadolu’da gereğinde Orta Asya ve Amerika ile bağlantılar kurarak yerleşim, kent ve uygarlık  kavramlarıının irdelenmesi temeli oluşturmaktadır.

CRP 215 URBAN SOCIOLOGY
KENT SOSYOLOJİSİ (3- 0) 3

Dersin amacı sosyolojinin mekân ve kentsel toplumla ilişkili temel kavramları, dinamikleri ve teorik tartışmaları; kentlerdeki sosyal yapı, organizasyonlar ve ağlar, kent mekanını sosyal boyutta analiz etmeye yardımcı araştırma yöntemleri konularında bilgi edindirmektir. Ayrıca, bu ders farklı bağlam, kent ve ölçeklerde (yerelden küresele) sosyolojik tartışmaları sunmayı amaçlar.

ECON 101 INTRODUCTION TO ECONOMICS
İKTİSADA GİRİŞ (3- 0) 3

Bu ders mikroekonominin temel tanımları, kavramları ve prensipleri konularında bilgi edindirmeyi amaçlar. Ders içerisinde arz, talep, piyasa dengesi, esneklik, fayda, tüketici dengesi, üretim, maliyet vb konular tartışılır. Dersin amacı şehir ve bölge planlama alanındaki karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere öğrencilere mikroekonomik araç ve prensipleri öğretmektir.

4. YARIYIL
 
CRP 202 PLANNING STUDIO II
PLANLAMA STÜDYOSU II (4-6) 7

Bu ders planlama pratiğine giriş dersidir. İlk planlama uygulaması olarak, kapsamlı planlama yaklaşımının uygulanacağı bir proje çalışması yürütülecektir. Bu doğrultuda seçilen küçük ölçekli bir kent üzerinde bölgeden parçaya doğru değişen ölçeklerde çalışılacaktır. Planlama analiz çalışmalarına dair temel bir uygulama yapılarak, topografik, demografik, ekonomik, biçimsel, işlevsel ve benzeri konularda analiz çalışmaları gerçekleştirildikten planlama çalışmaları başlayacaktır. Ders 2. Dönemde bir kentin gelişmesi ve geleceği sorunsalına yönelik kent parçalarına yönelik planlama ve tasarım uygulamaları içermektedir.

CRP 222 URBAN GEOGRAPHY
KENTSEL COĞRAFYA (3-0) 3

Ders kentleri günümüze kadar farklı dönemlerde, biçimlendirmiş olan temel unsurları (üretim biçimleri, tüketim biçimleri, ekonomik ilişkiler, sosyal ilişkiler gibi) açıklar, ve kentlerin sosya gruplar ve aktiviteler gibi farklı parçalarının her dönemde nasıl kent içinde yer seçtiğini tartışır. Ders kentsel coğrafya geleneğinde üretilmeiş farklı teorilri sunar ve öğrencilere kentsel coğrafyanın biçimlenmesinde etkili göç, sanayileşme, küreselleşme, saçaklanma, soylulaşma, ayrışma gibi farklı süreçleri anlatır.

CRP 224 INTRODUCTION TO GIS FOR PLANNERS
PLANCILAR İÇİN COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ (1-2) 2

Ders, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) temel ilkeleri ve tekniklerini planlama pratiği ile ilişkili bir biçimde sunmaktadır. Ders kapsamında; CBS’nin temelleri, temel haritacılık kavramları, tematik haritalama, veri sınıflama, veri incleme, görsellerin ve haritaların tasarlanması, veritabanı işletim sistemleri, ve mekansal veri analiz yöntemleri ele alınmaktadır.

5. YARIYIL

CRP 301 PLANNING STUDIO III
PLANLAMA STÜDYOSU III (4-6) 7

Bu stüdyo kapsamında büyük bir kent ya da bir metropoliten alan ele alınmaktadır. Kentsel yapı ve süreçleri anlamak için detaylı bir kent çalışması gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, çalışılan kentin demografi, yerleşme hiyerarşisi, bölgesel kalkınma, idari yapılanma, vb. özelliklerini incelemek amacıyla takımlara ayrılmaktadır. Yapılan analizlere dayalı olarak temel planlama konuları, vizyon, strateji ve politikalar belirlenmektedir.

CRP 311 LEGAL AND ADMINISTRATIVE ASPECTS OF PLANNING
PLANLAMANIN YASAL VE YÖNETSEL BOYUTLARI (3-0) 3

Bu ders planlama yasalarının terimlerini, tanımlarını ve dallarını kapsar. Kaynakları, merkezi ve yerel kurumlara bağlı olarak kaynakları ve planlamanın yasal dayanaklarının çerçevesi tartışılır.  Türkiye’de imar yasalarının gelişimi ve planlama yasalarının özel maddeleri ilgili diğer yasalarla birlikte verilmektedir. Türkiye’de planlamanın yasal ve yönetsel boyutları üzerine eleştiriler de bu dersin konuları arasındadır.

CRP 329 FUNDAMENTALS OF REGIONAL PLANNING AND DEVELOPMENT
BÖLGE PLANLAMA VE KALKINMANIN TEMELLERİ (3-0) 3

Bu derste farklı mekansal organizasyon ve bölge tanımları, bölgecilik ve yeni bölgecilik, bölge planlama ve bölgesel kalkınma plan ve stratejileri, bölgeler arası eşitsizlik ve kalkınma problemleri, güncel bölge planlama yaklaşımları ve bölge politikaları incelenmektedir.

CRP 300 SUMMER PRACTICE
Yaz Stajı 1 – Analiz ve CBS Uygulamaları (0-0) 0

Stajın amacı öğrencileri araştırma yapmak konusunda deneyim kazandırmaktır. Bu staj esnasında öğrenciler üçüncü sınıf stüdyosu planlama çalışması için gerekli bilgiyi toplayıp, analiz ederler. Toplanan bilgiler Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımı ile sayısallaştırılıp, görselleştirilir ve gelecek stüdyo döneminde kullanılmak üzere bilgisayar ortamında saklanır. Bu stajın konusu gelecek stüdyo çalışmasının planlama problemine paralel olarak her sene tekrar gözden geçirilir.

6. YARIYIL

CRP 302 PLANNING STUDIO IV
PLANLAMA STÜDYOSU IV (4-6) 7

Bu derste, seçilen proje alanlarında öğrencilerin Planlama Stüdyosu III kapsamında geliştirilen vizyon, strateji ve politikalarla uyumlu olacak biçimde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar için öneriler geliştirilmesi beklenmektedir.  Dersin temel çıktıları kentsel gelişme politikaları ve önerileri, gelişmenin etaplanması, eylem alanları için projeler ve uygulama için önerilerdir.

CRP 324 THE ECONOMICS OF URBAN PLANNING
KENT PLANLAMA EKONOMİSİ (3-0) 3

Bu ders kent ekonomisi konusunu planlama öğrencilerine tanıtmaktadır. Ekonomide piyasa aksaklıklarının kaynakları, müdahalenin gerekçesi, kentsel arsa ve taşınmaz piyasası, kent ekonomisinin mekansal yapısı, kentsel büyüme ve kent ekonomi politikaları dersin konuları arasındadır.

CRP 328 PLANNING THEORY AND TEQNIQUES
PLANLAMA TEORİLERİ VE TEKNİKLERİ (3-0) 3

Bu ders planlama teori ve pratiğinde gündeme gelmiş ve uygulanmış farklı planlama yaklaşımlarını sunmayı ve tartışmayı amaçlar. Farklı planlama yaklaşımları, oluşmalarında etkili olmuş bilimsel paradigmaların ve dönemsel özellikler ile ilişkilendirerek açıklanır. Ders ayrıca, plancılar tarafından çalışılan problemler nelerdir, plancıların değişen rolü ne olmuştur, meslek ahlakı nasıl tanımlanmıştır gibi konulara da değinir.

7. YARIYIL

CRP 401 PLANNING STUDIO V
PLANLAMA STÜDYOSU V (4-6) 7

Bu stüdyo, metropoliten kent veya bölgenin Stratejik Planının üretilmesine odaklanmaktadır. Öğrenciler, sektörel analizler (konut, sanayi, merkez, turizm, vb.) yapmak üzere gruplara ayrılmaktadır. Bu analizlere dayanarak öğrencilerin çalışılan kent için 1/100.000 ölçeğinde vizyon, gelişme senaryoları ve stratejileri geliştirmeleri beklenmektedir.

CRP 411 FUNDAMENTALS OF HOUSING
KONUT ÇALIŞMALARININ ESASLARI (3-0) 3

Bu ders konut çalışmalarına bir giriş niteliğindedir. Derste temelde, bir meta olarak konutun doğası, konut sistemleri (ev sahipliği, özel ve kamu kiralık sektörü), konut piyasaları, konut üretimi ve arzı, konut ve ekonomi, hareketlilik, konuta ekonomik erişilebilirlik ve konut destekleri konuları ele alınmaktadır.

CRP 413 URBAN REGENERATION PROCESSES
KENTSEL YENİLEŞME SÜREÇLERİ (3-0) 3

Bu ders kentsel yenileme ve dönüşüm konularında ve uygulamalarında genel bilgi sunmayı ve dönüşüm-yenileme konusunun fiziksel boyutunu politik, sosyo-kültürel, organizasyonel ve ekonomik boyutlarıyla birlikte değerlendirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca bu ders kapsamında öğrencilerin hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerdeki kentsel yenileme ve dönüşüm süreçleri hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.

CRP 400 SUMMER PRACTICE II
Yaz Stajı II (0-0) 0

Üçüncü sınıf çalışmalarının bir parçası olarak öğrenciler, ofis veya kamu kurumu stajlarını yaparlar. 24 işgününü kapsayan bu staj sırasında öğrenciler tam zamanlı çalışarak özel ve ya kamu sektöründe planlama uygulamalarının nasıl yürütüldüğünü, farklı aşamalarını, organizasyonunu, karşılaşılan sorunları ve getirilen çözümleri gözlemlemek ve farklı aşamalarda proje uygulamalarına katılmakla yükümlüdürler.

8. YARIYIL

CRP 402 PLANNING STUDIO VI
PLANLAMA STÜDYOSU VI (4-6) 7

Planlama Stüdyosu V’te geliştirilen Stratejik Planla uyumlu olacak şekilde takımların seçilen proje alanına ait 1 / 25 000 ölçekli şemaları ve 1 / 5000 ve 1 / 1000 ölçekli planları geliştirmeleri  beklenmektedir. Her takım elemanının seçilen proje alanındaki belirli bir tematik sorunsala (örn. tasarım, ekonomi, işletme, altyapı, politika) yoğunlaşması beklenmektedir.

CRP 418 ENVIRONMENT, RISK AND MITIGATION PLANNING
ÇEVRE RİSK VE SAKINIM PLANLAMASI (3-0) 3

Bu ders şehir planlama öğrencilerinin çevre sorunları ve sakınım planlaması hakkında temel bilgilerle donanmasını hedeflemektedir. Ders kapsamında ele alınan konulardan bazıları afetler, kirlilik, risk, risk toplumu, sakınım planlaması, afet yönetimi, sürdürülebilir kentsel gelişmeler ve sürdürülebilirlik göstergeleridir.