ÇİFT ANADAL

DİĞER BÖLÜMLERE SUNULAN ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI

09.10.2013 TARİHLİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1 –

1)  Bu yönerge, Çankaya Üniversitesi çift anadal programı yönergesinin Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne uygulamasını düzenler.

2) Bu Yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi Mimarlık, İç Mimarlık, Ekonomi, İnşaat Mühendisliği ve Mühendislik Fakültesi diğer bölümlerinde anadal lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerinin, aynı zamanda Şehir ve Bölge Planlama eğitim-öğretim programına devam ederek ikinci bir dalda lisans diploması almalarına ilişkin esasları belirlemektir.

Tanım

Madde 2 –

1)  Çift anadal programı: Çankaya Üniversitesinde dört yıllık bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı fakülte içinde veya dışında, ikinci bir lisans diploması almalarına olanak sağlamak üzere devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına, “Çift Anadal Programı” adı verilir.

Çift Anadal Programı Açılması

Madde 3 –

1)  Çift anadal programı Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün ve Mimarlık Fakülte Kurulunun önerisi ve Çankaya Üniversitesi Senatosunun onayı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.

Çift anadal programı en az 36 krediden oluşur. Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senato onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal lisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış, öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

Çift anadal programı ilgili bölümlere göre ayrı ayrı düzenlenir.

Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 4 –

1) Kontenjanlar, her yarıyılın başında Şehir ve Bölge Planlama ve ilgili Fakülte Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayından sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

2) Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama çift anadal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında başvurabilir.

3) Şehir ve Bölge Planlama çift anadal programına başvurular, Üniversite Senatosunca belirlenen tarihte dilekçe ve transkript ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır.

4) Öğrencinin programa başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasında genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması, anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de bulunması ve başvurusunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir. Kabul işlemi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

5) Şehir ve Bölge Planlama çift anadal programına, Mimarlık Fakültesi bölümlerinde, Ekonomi, İşletme Bölümlerinde ve Mühendislik Fakültesi bölümlerinde anadal lisans öğrenimi gören öğrenciler kabul edilir.

6) Şehir ve Bölge Planlama çift anadal ikinci lisans programındaki öğrenci, anadal lisans programında “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun koşulları sağlamadan başka bir çift anadal programına yatay geçiş yaptıramaz. 

Çift Anadal Programı

Madde 5 –   

1)  Şehir ve Bölge Planlama çift anadal programındaki öğrencinin, anadal lisans programı ile Şehir ve Bölge Planlama çift anadal programının farklı olması esastır. Şehir ve Bölge Planlama çift anadal programı nedeniyle öğrencinin anadal programındaki başarısı ve bundan mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez. Şehir ve Bölge Planlama çift anadal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir.

2) İki programa birden saydırılacak ders/dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır ve öğrencinin Şehir ve Bölge Planlama programına kabulu sırasında Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtilir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki yarıyıl kaydında yer alır ve her iki transkriptte de gösterilir.

3) Öğrencinin her iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için geçerlidir.

4) Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift anadal ile yandal programına kayıt yapılabilir.

5) Şehir ve Bölge Planlama çift anadal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı yarıyılları planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili çift anadal Bölüm Başkanı’nca bir çift anadal programı koordinatörü atanır. Çift anadal programı koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

6) Şehir ve Bölge Planlama yandal programına devam ederek aldığı tüm derslerden başarılı olan öğrenciler, Şehir ve Bölge Planlama çift anadal programına geçmek için başvurabilirler. Ancak öğrencilerin beşinci dönemin başında ve başvuru yaptığı dönem itibariyle çift anadal programı için gerekli bütün koşulları sağlamış olması gerekir.

Başarı ve Mezuniyet

Madde 6 –

1) Öğrenci Şehir ve Bölge Planlama çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.

2) Anadal programında genel not ortalaması 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin Şehir ve Bölge Planlama çift anadal programından kaydı silinir.

3) Öğrenci Şehir ve Bölge Planlama çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir. Başarılı olduğu çift anadal programı derslerinin ne şekilde değerlendirileceği, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

4) Öğrencinin İç Mimarlık çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin Şehir ve Bölge Planlama çift anadal programından kaydı silinir.

5) Şehir ve Bölge Planlama çift anadal programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği anadal programından mezun olması halinde verilir.

6) Şehir ve Bölge Planlama çift anadal programından kaydı silinen veya ayrılan öğrencilerin çift anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

7) Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci Şehir ve Bölge Planlama çift anadal programını bitiremese bile anadal lisans programına ait diplomasını alır.

8) Şehir ve Bölge Planlama çift anadal programında iki yarıyıl üstüste ders almayan veya kaydını yenilemeyen öğrencinin Şehir ve Bölge Planlama çift anadal programından kaydı silinir.

9) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak Şehir ve Bölge Planlama çift anadal programında da izinli sayılır.

10) Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ancak Şehir ve Bölge Planlama çift anadal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.

Mezuniyet İçin Ek Sınav Koşulları

Madde 7 –

1) Mezuniyet için gerekli bütün dersleri alarak, bitirme projesi, stüdyo, staj ve benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında,  not ortalamalarına katılan en çok iki dersten FF veya FD notlarıyla başarısız olan öğrencilere ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile birer ek sınav hakkı verilir.

2) Mezuniyet için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde genel not ortalaması 100 üzerinden 70’in altında olan öğrencilere, bitirme projesi, stüdyo ve benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile birer ek sınav hakkı verilir.

Buna göre anadaldan mezun olan öğrencilerin çift anadaldan da mezun olabilmeleri için;

A) Başarısız ders sayısını ikiye düşüren öğrencilere, ücretini yatırmak şartıyla başarısız olduğu ders/dersler için birer ek sınav hakkı verilir. Verilen ek sınav hakkı sonrasında başarısız olan öğrencilere en fazla iki yarıyıl ek süre verilir.

  1. Ek süre alan öğrenci, takip eden yarıyılda başarısız olduğu ders/dersler açılıyorsa, ücretini yatırarak ders/derslere kayıt yaptırır ve kayıt yaptırdığı yarıyıl süreden sayılır.
  2. Ek süre alan öğrenci, takip eden yarıyılda başarısız olduğu ders/dersler açılmıyorsa, ücretini yatırarak yarıyıl sonunda sınav hakkı kullanır ve sınav hakkı kullandığı yarıyıl süreden sayılır.
  3. Süreler sonunda başarılı olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.

B) Başarısız dersi olmadığı halde genel not ortalaması 100 üzerinden 70’in altında olan öğrencilere, ücretini yatırmak şartıyla başarılı olduğu en fazla üç dersten birer ek sınav hakkı verilir. Verilen ek sınav hakkı sonrasında genel not ortalaması 100 üzerinden 70’in altında olan öğrencilere en fazla iki yarıyıl ek süre verilir.

  1. Ek süre alan öğrenci, ücretini yatırarak ders/derslere kayıt yaptırır ve kayıt yaptırdığı yarıyıl süreden sayılır.
  2. Süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.

C) Şehir ve Bölge Planlama çift anadal programında almadığı veya kaldığı ders sayısı ikiden fazla olan öğrencilere en fazla iki yarıyıl ek süre verilir.

  1. Verilen süreler sonunda Şehir ve Bölge Planlama çift anadal programına ait almadığı dersi bulunan öğrencilerin ilişiği kesilir.
  2. Verilen süreler sonunda başarısız ders sayısını ikiye düşüren öğrencilere, ücretini yatırmak şartıyla başarısız olduğu ders/dersler için birer ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkı sonunda başarılı olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.
  3. Verilen süreler sonunda başarısız dersi olmadığı halde genel not ortalaması 100 üzerinden 70’in altında olan öğrencilere, ücretini yatırmak şartıyla başarılı olduğu en fazla üç dersten birer ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkı sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.

Ücret Ödeme Durumu

Madde 8 –

1)  Şehir ve Bölge Planlama çift anadal programında ek süre alan öğrenciler o yıl Mütevelli Heyetince kredi başına belirlenecek öğrenim ücretini ödemek durumundadırlar.

2)  Şehir ve Bölge Planlama çift anadal programında ek sınav hakkı kullanacak öğrenciler o yıl Mütevelli Heyetince ders başına belirlenecek öğrenim ücretini ödemek durumundadırlar.

Yürütme

Madde 12 –  1) Bu yönerge ve maddeleri Çankaya Üniversitesi çift anadal yönergesine tabidir.

EKONOMİ BÖLÜMÜ İÇİN ÇİFT ANADAL PROGRAMI

I. DÖNEM  
Kodu Ders Adı
CRP 111 Introduction to City Planning / Kent Planlamaya Giriş
CRP 117 Technical Drawing / Teknik Çizim
II. DÖNEM  
Kodu Ders Adı
CRP 102 Introduction to Planning Studios / Planlama Stüdyolarına Giriş
CRP 128 Topographic Measurement and Site Planning / Topoğrafik Ölçüm ve Arazi Planlama
III. DÖNEM  
Kodu Ders Adı
CRP 201 Planning Studio I / Planlama Stüdyosu I
CRP 221 Roots of Urbanism and Urbanization / Kentleşme ve Kentliliğin Kökeni
CRP 223 Introduction to GIS for Planners / Plancılar için Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş
CRP 228 City in History I / Kent Tarihi I
IV. DÖNEM  
Kodu Ders Adı
CRP 202 Planning Studio II / Planlama Stüdyosu II
CRP 222 Urban Geography / Kentsel Coğrafya
V. DÖNEM  
Kodu Ders Adı
CRP 300 Summer Practice I / Yaz Stajı I
CRP 301 Planning Studio III / Planlama Stüdyosu III
CRP 311 Institutional and Legislative Aspects of Planning / Planlamanın Yasal ve Yönetsel Boyutları
CRP 317 Urban Regeneration Processes / Kentsel Yenileme Süreçleri
 CRP 329 Fundamentals of Regional Planning and Development / Bölge Planlama ve Kalkınmanın Temelleri
VI. DÖNEM  
Kodu Ders Adı
CRP 302 Planning Studio IV / Planlama Stüdyosu IV
CRP 330 Planning Theory / Planlama Teorileri
CRP 332 Environment, Risk and Mitigation Planning / Çevre, Risk ve Sakınım Planlaması
VII. DÖNEM  
Kodu Ders Adı
CRP 400 Summer Practice II / Yaz Stajı II
CRP 401 Planning Studio V / Planlama Stüdyosu V
CRP 411 Fundamentals of Housing / konut Çalışmalarının Esasları
VIII.DÖNEM  
CRP 402 Planning Studio VI / Planlama Stüdyosu VI

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İÇİN ÇİFT ANADAL PROGRAMI

I. DÖNEM  
Kodu Ders Adı
CRP 111 Introduction to City Planning / Kent Planlamaya Giriş
CRP 117 Technical Drawing / Teknik Çizim
II. DÖNEM  
Kodu Ders Adı
CRP 102 Introduction to Planning Studios / Planlama Stüdyolarına Giriş
CRP 128 Topographic Measurement and Site Planning / Topoğrafik Ölçüm ve Arazi Planlama
III. DÖNEM  
Kodu Ders Adı
CRP 201 Introduction to Planning Studios / Planlama Stüdyolarına Giriş
CRP 221 Roots of Urbanism and Urbanization / Kentleşme ve Kentliliğin Kökeni
CRP 223 Introduction to GIS for Planners / Plancılar için Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş
CRP 228 City in History I / Kent Tarihi I
IV. DÖNEM  
Kodu Ders Adı
CRP 202 Planning Studio II
CRP 222 Urban Geography / Kentsel Coğrafya
V. DÖNEM  
Kodu Ders Adı
CRP 300 Summer Practice I / Yaz Stajı I
CRP 301 Planning Studio III / Planlama Stüdyosu III
CRP 311 Institutional and Legislative Aspects of Planning / Planlamanın Yasal ve Yönetsel Boyutları
CRP 317 Urban Regeneration Processes / Kentsel Yenileme Süreçleri
CRP 329 Fundamentals of Regional Planning and Development / Bölge Planlama ve Kalkınmanın Temelleri
VI. DÖNEM  
Kodu Ders Adı
CRP 302 Planning Studio IV / Planlama Stüdyosu IV
CRP 324 The Economics of Urban Planning / Kent Planlama Ekonomisi
CRP 330 Planning Theory / Planlama Teorileri
CRP 332 Environment, Risk and Mitigation Planning / Çevre, Risk ve Sakınım Planlaması
VII. DÖNEM  
Kodu Ders Adı
CRP 400 Summer Practice II / Yaz Stajı II
CRP 401 Planning Studio V
CRP 411 Fundamentals of Housing / Konut Çalışmalarının Esasları
VIII.DÖNEM  
CRP 402 Planning Studio VI