DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERSLER

1. YARIYIL

CRP 101 BASIC DESIGN STUDIO FOR PLANNERS
PLANLCILAR İÇİN TEMEL TASARIM STUDYOSU (4-4) 6

Tasarımın temel kavram ve ilkelerinin tanıtılması; Tasarım sorunlarının çözümünde kullanılan düşünce yollarının ve el becerilerinin geliştirilmesi için özel alıştırmaların verilmesi; görsel değerlerin geliştirilerek farklı araçlarla 2 ve 3 boyutlu kompozisyonlar oluşturma yöntemlerinin deneyimlenmesi.

CRP 111 INTRODUCTION TO CITY PLANNING
ŞEHİR PLANLAMAYA GİRİŞ (3-0) 3

Planlama eğitiminin ilk döneminde sunulan bu ders, planlamanın temel kavramlarının tanıtıldığı 14 haftalık bir programı içermektedir. Ders kapsamında kent ve kentsel gelişme süreçlerine yönelik bütüncül bir bakış açısı geliştirilmekte, kent ve kentleşme kavramları detaylı şekilde incelenmekte ve şehir planlamanın rolü, kapsamı, sosyolojik, ekonomik, politik ve ekolojik boyutları tartışılmaktadır.

CRP 117 TECHNICAL DRAWING FOR PLANNERS
PLANCILAR İÇİN EKNİK ÇİZİM (2-2) 3

Mimaride algı, iletişim ve görsel kavramların çizim yöntemleriyle geliştirilmesi; Soyutlama kuralları, 3 boyutlu gösterim, ölçekli çizim, çizim deneyimi, çizim tekniklerinin kullanımı ve temel grafik anlatımları gibi özel konuların ele alınması; çizim araç/ gereçleri, malzemeleri ve tekniklerinin tanıtılması.

MATH 113 MATHEMATICS FOR CITY PLANNERS
PLANCILAR İÇİN MATEMATİK (3-0) 3

Bu ders öğrencilere fonksiyonlar ve eşitsizlikler konusunda temel bilgileri vermeyi, limit ve süreklilik konularını, türev ve uygulamalarını ve integral konusunu öğretmeyi hedeflemektedir. Ders kapsamında reel sayılar, doğru, aralıklar, mutlak değer, denklemler ve eşitsizlikler, paraboller, fonksiyonlar, grafikler, trigonometrik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, integral, düzlemlerin alanları incelenen konular arasındadır.

2. YARIYIL

CRP 102 INTRODUCTION TO PLANNING STUDIOS
PLANLAMA STUDYOLARINA GİRİŞ  (4-4) 6

Tasarım sorunlarının çözümünde kullanılan düşünce yollarının ve el becerilerinin geliştirilmesi için özel alıştırmaların verilmesi; Görsel değerlerin ve 3 boyutlu mekan kompozisyonları oluşturma yöntemlerinin geliştirilmesi.

CRP 122 INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGIES
BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ (1-2) 2

Bu ders, metin işleme, tablolar ve veri tabanı yönetiminden başlayarak ilerleyen süreçlerde grafik ve vektörel tabanlı görsel yazılımların kullanılması ve yönetilmesine yönelik kurgulanmıştır. Bunun yanında ölçülü ve ölçekli çizim araçları içeren (CAD tabanlı) yazılım araçlarının kullanına odaklanmıştır. Öğrencilerin dijital ortamda temel düzeyde görsel iletişim becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

CRP 124 STATISTICAL METHODS FOR PLANNERS
PLANCILAR İÇİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER (3-0)

Bu ders kapsamında istatistik ve olasılık konularına giriş yapılmaktadır. Dersin konuları; verilerin grafikle ve sayısal ölçülerle gösterilmesi, olasılık ve olasılık dağılımları, süreksiz ve sürekli olasılık dağılımları, örneklem ortalaması ve varyans, korelasyon ve doğrusal regresyon, kategorik verinin analizi ve çoklu regresyon analizine girişi içermektedir.

CRP 128 TOPOGRAPHIC MEASUREMENT AND SITE PLANNING
TOPGRAFİK ÖLÇÜM VE ARAZİ PLANLAMASI (1-2) 2

Ders kartografik temsil ve topografik ölçüm metodlarına giriş dersidir. Ders mekansal veri ile ilgili ölçüm yapma yöntemlerini ve teknolojilerini açıklamakta, ve harita gösterimlerinde ölçek kullanımı; plan – kesit – görünüş çizimi gibi yöntemleri aktarmaktadır. Ders öğrencilere planlama için önemli bir girdi olan topoğrafyayı kavratmayı amaçlamaktadır.

3. YARIYIL

CRP 201 PLANNING STUDIO I
PLANLAMA STÜDYOSU I (4- 4) 6

Bu ders planlama pratiğine giriş dersidir. İlk planlama uygulaması olarak, kapsamlı planlama yaklaşımının uygulanacağı bir proje çalışması yürütülecektir. Bu doğrultuda seçilen küçük ölçekli bir kent üzerinde bölgeden parçaya doğru değişen ölçeklerde çalışılacaktır. Planlama analiz çalışmalarına dair temel bir uygulama yapılarak, topografik, demografik, ekonomik, biçimsel, işlevsel ve benzeri konularda analiz çalışmaları gerçekleştirildikten planlama çalışmaları başlayacaktır. Ders bir kentin gelişmesi ve geleceği sorunsalına yönelik kapsamlı ve analitik çözümler üretmeye yönelik temel uygulamaları içermektedir.

CRP 219 URBAN INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT PLANNING 
KENTSEL ALTYAPI VE ULAŞIM PLANLAMASI (3-0) 3

Bu ders kentsel altyapı ve ulaşım planlaması ve yönetimine bir giriş niteliğindedir. Kentsel alanların altyapı ve ulaşım ihtiyaçlarının neler olduğu, nasıl hesaplanacağı, ve eşitlik, sürdürülebilirlik ve toplumsal refah ilkelerine uyumlu bir şekilde hangi uygulama biçimlerinin kullanılabilineceğini sunmaktadır.  Bu doğrultuda ders enerji, su, ulaşım, iletişim sistemleri, çevre koruma, atık ve geri dönüşüm planlaması ve uygulamalarına yönelik bilgi vermektedir. Erişilebilirlik, yolların sınıflandırılması, ulaşım biçimleri, ulaşım ve arazi ilişkileri örneklendirilerek açıklamakta ve ulaşım modellemesinedair temel bilgiler verilmektedir.

CRP 221 ROOTS OF URBANISM AND URBANIZATION
KENTELŞME VE KENTLİLİĞİN KÖKENİ (3-0) 3

Bu ders kentlerin doğuşu ve kentsel yaşamın tarih boyunca gelişimini anlatmaktadır. Ders öncelikle kent, kentlilik ve kentleşme kavramlarını ortaya koymaktadır. Ders kentleri oluşturan unsurlar, kurumlar vs. nelerdir, bir kenti ne tanımlar; kentleşme tarihinin farklı dönemlerinde kentleri tanımlayan fiziki, ekonomik, sosyal ve kültürel biçimler ve özellikler nelerdir; farklı dönemlerde hangi kentsel problemlerle karşılaşılmıştır gibi konuları tartışmayı hedeflemektedir.

CRP 223 INTRODUCTION TO GIS FOR PLANNERS
PLANCILAR İÇİN COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ (1-2) 2

Ders, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) temel ilkeleri ve tekniklerini planlama pratiği ile ilişkili bir biçimde sunmaktadır. Ders kapsamında; CBS’nin temelleri, temel haritacılık kavramları, tematik haritalama, veri sınıflama, veri incleme, görsellerin ve haritaların tasarlanması, veritabanı işletim sistemleri, ve mekansal veri analiz yöntemleri ele alınmaktadır.

CRP 225 RESEARCH IN PLANNING
PLANLAMADA ARAŞTIRMA (3-0) 3

Öğrencilere kendi projeleri veya mimarinin herhangi bir alanında araştırma yapabilmeleri için gerekli yöntemlerin aktarılması; Bulgular ve sonuçlar üzerine rapor hazırlama tekniklerinin gösterimi; Araştırmanın öğrenci tarafından bir danışman gözetiminde düzenli görüşmeler doğrultusunda yürütülmesi hedeflenir. Dersin amacı öğrenciye planlama projelerinde ve çalışmalarında araştırma yapabilmek için gerekli teknikler konusunda donanımlı hale getirmektir.

CRP 227 INTRODUCTION TO URBAN DESIGN
KENTSEL TASARIMA GİRİŞ (2-2) 3

 

4. YARIYIL
 
CRP 202 PLANNING STUDIO II
PLANLAMA STÜDYOSU II (4-4) 6

Bu ders planlama pratiğine giriş dersidir. İlk planlama uygulaması olarak, kapsamlı planlama yaklaşımının uygulanacağı bir proje çalışması yürütülecektir. Bu doğrultuda seçilen küçük ölçekli bir kent üzerinde bölgeden parçaya doğru değişen ölçeklerde çalışılacaktır. Planlama analiz çalışmalarına dair temel bir uygulama yapılarak, topografik, demografik, ekonomik, biçimsel, işlevsel ve benzeri konularda analiz çalışmaları gerçekleştirildikten planlama çalışmaları başlayacaktır. Ders 2. Dönemde bir kentin gelişmesi ve geleceği sorunsalına yönelik kent parçalarına yönelik planlama ve tasarım uygulamaları içermektedir.

CRP 222 URBAN GEOGRAPHY
KENTSEL COĞRAFYA (3-0) 3

Ders kentleri günümüze kadar farklı dönemlerde, biçimlendirmiş olan temel unsurları (üretim biçimleri, tüketim biçimleri, ekonomik ilişkiler, sosyal ilişkiler gibi) açıklar, ve kentlerin sosya gruplar ve aktiviteler gibi farklı parçalarının her dönemde nasıl kent içinde yer seçtiğini tartışır. Ders kentsel coğrafya geleneğinde üretilmeiş farklı teorilri sunar ve öğrencilere kentsel coğrafyanın biçimlenmesinde etkili göç, sanayileşme, küreselleşme, saçaklanma, soylulaşma, ayrışma gibi farklı süreçleri anlatır.

CRP 228 CITY IN HISTORY I
KENT TARİHİ I (3-0) 3

Kent Tarihi I dersi Paleoitik Dönemden Endüstri Devrimi’ne kadar geçmişteki yerleşimlerin evriminde mekan kurulumu, zaman ve sosyal karakteristikleri ile ilişkili bilgi vermek üzere biçimlendirilmiştir. Avrupa, Orta Doğu ve Anadolu’da gereğinde Orta Asya ve Amerika ile bağlantılar kurarak yerleşim, kent ve uygarlık  kavramlarıının irdelenmesi temeli oluşturmaktadır.

CRP 230 URBAN SOCIOLOGY
KENT SOSYOLOJİSİ (3-0) 3

Dersin amacı sosyolojinin mekân ve kentsel toplumla ilişkili temel kavramları, dinamikleri ve teorik tartışmaları; kentlerdeki sosyal yapı, organizasyonlar ve ağlar, kent mekanını sosyal boyutta analiz etmeye yardımcı araştırma yöntemleri konularında bilgi edindirmektir. Ayrıca, bu ders farklı bağlam, kent ve ölçeklerde (yerelden küresele) sosyolojik tartışmaları sunmayı amaçlar.

5. YARIYIL

CRP 301 PLANNING STUDIO III
PLANLAMA STÜDYOSU III (4-4) 6

Bu stüdyo kapsamında büyük bir kent ya da bir metropoliten alan ele alınmaktadır. Kentsel yapı ve süreçleri anlamak için detaylı bir kent çalışması gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, çalışılan kentin demografi, yerleşme hiyerarşisi, bölgesel kalkınma, idari yapılanma, vb. özelliklerini incelemek amacıyla takımlara ayrılmaktadır. Yapılan analizlere dayalı olarak temel planlama konuları, vizyon, strateji ve politikalar belirlenmektedir.

CRP 311 INSTUTIONAL AND LEGISLATIONAL FRAMEWORK IN PLANNING
PLANLAMADA KURUMSAL VE YASAL ÇERÇEVE (3-0) 3

Bu ders planlama yasalarının terimlerini, tanımlarını ve dallarını kapsar. Kaynakları, merkezi ve yerel kurumlara bağlı olarak kaynakları ve planlamanın yasal dayanaklarının çerçevesi tartışılır. Türkiye’de imar yasalarının gelişimi ve planlama yasalarının özel maddeleri ilgili diğer yasalarla birlikte verilmektedir. Türkiye’de planlamanın yasal ve yönetsel boyutları üzerine eleştiriler de bu dersin konuları arasındadır.

CRP 317 URBAN REGENERATION PROCESSES
KENTSEL YENİLEŞME SÜREÇLERİ (3-0) 3

Bu ders kentsel yenileme ve dönüşüm konularında ve uygulamalarında genel bilgi sunmayı ve dönüşüm-yenileme konusunun fiziksel boyutunu politik, sosyo-kültürel, organizasyonel ve ekonomik boyutlarıyla birlikte değerlendirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca bu ders kapsamında öğrencilerin hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerdeki kentsel yenileme ve dönüşüm süreçleri hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.

CRP 329 FUNDAMENTALS OF REGIONAL PLANNING AND DEVELOPMENT
BÖLGE PLANLAMA VE KALKINMANIN TEMELLERİ (3-0) 3

Bu derste farklı mekansal organizasyon ve bölge tanımları, bölgecilik ve yeni bölgecilik, bölge planlama ve bölgesel kalkınma plan ve stratejileri, bölgeler arası eşitsizlik ve kalkınma problemleri, güncel bölge planlama yaklaşımları ve bölge politikaları incelenmektedir.

CRP 300 SUMMER PRACTICE
Yaz Stajı 1 – Analiz ve CBS Uygulamaları (0-0) 0

Stajın amacı öğrencileri araştırma yapmak konusunda deneyim kazandırmaktır. Bu staj esnasında öğrenciler üçüncü sınıf stüdyosu planlama çalışması için gerekli bilgiyi toplayıp, analiz ederler. Toplanan bilgiler Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımı ile sayısallaştırılıp, görselleştirilir ve gelecek stüdyo döneminde kullanılmak üzere bilgisayar ortamında saklanır. Bu stajın konusu gelecek stüdyo çalışmasının planlama problemine paralel olarak her sene tekrar gözden geçirilir.

6. YARIYIL

CRP 302 PLANNING STUDIO IV
PLANLAMA STÜDYOSU IV (4-4) 6

Bu derste, seçilen proje alanlarında öğrencilerin Planlama Stüdyosu III kapsamında geliştirilen vizyon, strateji ve politikalarla uyumlu olacak biçimde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar için öneriler geliştirilmesi beklenmektedir.  Dersin temel çıktıları kentsel gelişme politikaları ve önerileri, gelişmenin etaplanması, eylem alanları için projeler ve uygulama için önerilerdir.

CRP 324 THE ECONOMICS OF URBAN PLANNING
KENT PLANLAMA EKONOMİSİ (3-0) 3

Bu ders kent ekonomisi konusunu planlama öğrencilerine tanıtmaktadır. Ekonomide piyasa aksaklıklarının kaynakları, müdahalenin gerekçesi, kentsel arsa ve taşınmaz piyasası, kent ekonomisinin mekansal yapısı, kentsel büyüme ve kent ekonomi politikaları dersin konuları arasındadır.

CRP 330 PLANNING THEORY
PLANLAMA TEORİLERİ (3-0) 3

Bu ders planlama teori ve pratiğinde gündeme gelmiş ve uygulanmış farklı planlama yaklaşımlarını sunmayı ve tartışmayı amaçlar. Farklı planlama yaklaşımları, oluşmalarında etkili olmuş bilimsel paradigmaların ve dönemsel özellikler ile ilişkilendirerek açıklanır. Ders ayrıca, plancılar tarafından çalışılan problemler nelerdir, plancıların değişen rolü ne olmuştur, meslek ahlakı nasıl tanımlanmıştır gibi konulara da değinir.

7. YARIYIL

CRP 401 PLANNING STUDIO V
PLANLAMA STÜDYOSU V (4-4) 6

Bu stüdyo, metropoliten kent veya bölgenin Stratejik Planının üretilmesine odaklanmaktadır. Öğrenciler, sektörel analizler (konut, sanayi, merkez, turizm, vb.) yapmak üzere gruplara ayrılmaktadır. Bu analizlere dayanarak öğrencilerin çalışılan kent için 1/100.000 ölçeğinde vizyon, gelişme senaryoları ve stratejileri geliştirmeleri beklenmektedir.

CRP 411 FUNDAMENTALS OF HOUSING
KONUT ÇALIŞMALARININ ESASLARI (3-0) 3

Bu ders konut çalışmalarına bir giriş niteliğindedir. Derste temelde, bir meta olarak konutun doğası, konut sistemleri (ev sahipliği, özel ve kamu kiralık sektörü), konut piyasaları, konut üretimi ve arzı, konut ve ekonomi, hareketlilik, konuta ekonomik erişilebilirlik ve konut destekleri konuları ele alınmaktadır.

CRP 400 SUMMER PRACTICE II
Yaz Stajı II (0-0) 0

Üçüncü sınıf çalışmalarının bir parçası olarak öğrenciler, ofis veya kamu kurumu stajlarını yaparlar. 24 işgününü kapsayan bu staj sırasında öğrenciler tam zamanlı çalışarak özel ve ya kamu sektöründe planlama uygulamalarının nasıl yürütüldüğünü, farklı aşamalarını, organizasyonunu, karşılaşılan sorunları ve getirilen çözümleri gözlemlemek ve farklı aşamalarda proje uygulamalarına katılmakla yükümlüdürler.

8. YARIYIL

CRP 402 PLANNING STUDIO VI
PLANLAMA STÜDYOSU VI (4-4) 6

Planlama Stüdyosu V’te geliştirilen Stratejik Planla uyumlu olacak şekilde takımların seçilen proje alanına ait 1 / 25 000 ölçekli şemaları ve 1 / 5000 ve 1 / 1000 ölçekli planları geliştirmeleri  beklenmektedir. Her takım elemanının seçilen proje alanındaki belirli bir tematik sorunsala (örn. tasarım, ekonomi, işletme, altyapı, politika) yoğunlaşması beklenmektedir.

CRP 420 FINAL THESIS
  (3-0) 3

CRP 422 PROFESSIONAL PRACTICE AND ETHICS IN PLANNING
PLANLAMA MESLEK UYGULAMALARI VE MESLEK ETİĞİ (3-0) 3

Bu ders, planlama teorisi, planlamanın hukuki ve idari yönleri ile mesleki hayatımızdaki mesleki uygulamalar arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Bunu yaparken bu ders planlama mesleği ile ilgili etik ilkeleri tanıtacaktır.

SEÇMELİ DERSLER

CRP 361 Urban Regeneration Processes

Dersin amacı kentsel yenilemenin konuları ve aktiviteleri üzerinde genel bir bilgi sunabilmektir. Bu kapsamda ders içerisinde kentsel yenilemenin kökenleri, gelişimi, amaçları, stratejileri, aktörleri ve zorlukları ile birlikte yenilemenin fiziksel, politik, sosyo-kültürel, organizasyonel ve ekonomik boyutları tartışılır. Ayrıca, Türkiye ve dünyadaki kentsel yenileme uygulamaları, dönüşüm modelleri ve süreçleri konusunda bilgi birikimi oluşturulur.

CRP 362 Environment, Risk and Mitigation Planning

Ders kentleri ve kent planlamasını etkileyen çevresel sorunlar, tehditler, sakınım planlaması konusunda temel bilgileri sunmakta, çevresel kaynakların yönetimi ve çevre mühendisliği ile kent ve bölge planlama arasındaki ilişkilere değinmektedir.

CRP 369 Economics for Planners II

Bu ders makroekonominin temel tanımları, kavramları ve prensipleri konularında bilgi edindirmeyi amaçlar. Ders içerisinde milli gelir, işsizlik, istihdam, ekonomik büyüme ve kalkınma, uluslararası ekonomi vb konular tartışılır. Dersin amacı şehir ve bölge planlama alanındaki karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere öğrencilere makroekonomik araç ve prensipleri öğretmektir.

CRP 352 GIS Applications: Project Development

Projeye dayalı bu derste öğrencilerin CBS yazılımını ve CBS konusundaki bilgi ve yeteneklerini kullanarak kendi projelerini tanımlamaları, önermeleri, tasarlamaları ve uygulamaları beklenir.

CRP 359 Project Planning and Management

Ders, ulusal ve uluslar arası kurumların sunduğu çok çeşitli fonlara yönelik projeler geliştirilebilme yeteneği sağlamak üzere öğrencilere proje tasarımı ve yönetimine yönelik temel kuralları, araçları ve gerekli bilgileri sunmaktadır.

CRP 363 Urban Property Economics

Bu ders taşınmaz geliştirme ekonomisinin kent planlama alanında geçerli olan temel kavram ve modellerini incelemektedir. Ders kapsamında; taşınmaz geliştirmenin ekonomisi, yeniden geliştirme ve iyileştirme, planlama ekonomisi, taşınmaz değerlemede mikroekonomik ve makroekonomik kavramlar, taşınmaz değerleme ilkeleri, taşınmaz değerleme yöntemleri: pazar (karşılaştırmaya dayalı), yatırım, kar, artık, yenileme maliyeti yöntemleri ve taşınmaz yatırımı ve geliştirmesi değerlemesi konuları incelenecektir.

CRP 364 Strategic Planning and Participatory Techniques

Planlama derslerinde 10 yıl önce anlatılan pek çok yöntem günümüzün hızlı büyüyen kentleri ve tahmin edilmesi zor bir gelecek bağlamında yetersiz kalabilir. Bu sebeple, bu ders stratejik ve kalımcı planlama, bu kapsamda kullanılan yöntem ve teknikler, verilen mücadeleler ve öğrenilen dersler hakkında bir tartışma yürütmeyi amaçlamaktadır.

CRP 365 Economics of Regional Planning

Ders planlama öğrencilerine bölgesel ekonomi çalışmalarını tanıtmaktadır. Amaç öğrencilerin bölgesel ekonomiler ve bunların analiz yöntemleri konusunda bilgi edinmelerini sağlamaktadır.  Bölgesel büyüme teorileri, yer seçimi teorileri, yığılma ekonomileri, girdi-çıktı tabloları, sosyal hesaplar matrisi, bölgesel  rekabetçilik dersin konuları arasındadır.

CRP 367 Computer Application of Statistical Techniques for Planners

Bu ders öğrencilere, şehir ve bölge planlama konularında geçerliliği olan istatistik yöntem ve tekniklerini anlatmaktadır. SPSS paket programında bir çalışmanın nasıl tasarlanacağı ve bir veri dosyasının nasıl oluşturulacağı bilgisinin yanı sıra ders, betimleyici ve tahminsel istatistik, korelasyon ve regresyon analizi konularını kapsamaktadır.

CRP 351 Everyday Life, Politics and Space

Ders, kent mekanındaki gündelik hayat ve güç ilişkileri üzerine yapılmış temel teorileri sunmayı amaçlar. Kentsel gündelik hayatın kentsel kültürlerin oluşumu ile, sanat ve edebiyat akımları ile, farklı teknolojilerin gelişimi ile ilişkisini irdeler. Gündelik hayatı gözlemlemek ve inceleme yöntemlerini özetler.

CRP 353 Housing, Reinvestment and Household Behaviour

Bu ders öğrencilere, konuta yeniden yatırım davranışı ve bu davranışın üst ölçekteki etkilerine ilişkin bir bakış açısı sunmaktadır. Bu bağlamda; konutun kendine has doğası, bir ekonomik karar olarak yeniden yatırım, hanehalkı yeniden yatırım davranışının üst ölçekte etkileri, yeniden yatırım süreçlerine ilişkin mevcut politika yaklaşımları, hanehalkı yeniden yatırım kararlarının temel unsurları ve Türkiye’de hanehalkı yeniden yatırım davranışı konuları ele alınacaktır.

CRP 354 Urban Archaelogy

Bu ders kentsel yerleşimlerde arkeolojik  kazı, sit alanı ve tekil kalıntıların yeri üzerinde açıklayıcı bilgi verir. Terminoloji, korumada taviz ve kullanılabilirlik benzeri konular açıklanır. Koruma politikaları ve uygulama stratejileri dünyadan örnek uygulamalar üzerinde tartışılır. Diğer temel başlıklar yerleşimler arkeolojisinin değerlendirilmesinde akçasal değer ve kentsel kimlik konularıdır.

CRP 355 Development Agencies and Contemporary Changes in Regional Development Policy

Ders Avrupa’da ve özellikle Türkiye’de yer alan kalkınma ajansları ile ilgili teorik ve örneklere dayalı bilgi içermektedir. Kalkınma ajanslarının bölgesel kalkınmada Avrupa ülkelerindeki rolü ve özellikle 1970’lerden sonra ve ülkelerin Avrupa Birliği üyeliklerinden sonra değişen bölgesel kalkınma politikası ders kapsamında tartışılacaktır. Bu bağlamda Türkiye’de yaşanan son gelişmeler ve 2006 yılından sonra kurulmaya başlanan kalkınma ajansları da Türkiye ve Avrupa ülkelerinden örneklerle birlikte ders kapsamında işlenecektir.

CRP 356 City in History II

Kent Tarihi I dersi Paleoitik Dönemden Endüstri Devrimi’ne kadar geçmişteki yerleşimlerin evriminde mekan kurulumu, zaman ve sosyal karakteristikleri ile ilişkili bilgi vermek üzere biçimlendirilmiştir. Avrupa, Orta Doğu ve Anadolu’da gereğinde Orta Asya ve Amerika ile bağlantılar kurarak yerleşim, kent ve uygarlık  kavramlarıının  irdelenmesi temeli oluşturmaktadır.

CRP 357 Urban Conservation

Bu ders mevcut yerleşim dokularında uygulanacak koruma kavram ve metotlarını içerir. Korumada tanımlamalar, temel terimler ve kavramlar açıklanır. Kentsel koruma ulusal ve uluslararası uygulamalar üzerinden ekonomik ve sosyal boyutu da içermek üzere tartışılır. Konunun planlama boyutu ve tasarım yönünden önemi temel başlıkları oluşturur.

CRP 358 Contemporary Issues in City and Regional Planning

Ders günümüzde küresel ölçekte kentsel koşulları belirleyen önemli süreçleri tanımlamayı ve irdelemeyi hedeflemektedir. Ders öğrencilere eleştirel ve çok boyutlu bir bakış açısı ile güncel problemleri ele alma yetisi kazandırmayı ve günümüz kent gündemlerini meşgul eden sosyo-ekonomik, sosyo-mekansal, kültürel, politik ve çevresel meseleler ve kentler üzerindeki etkilerine değinmeyi hedeflemektedir. Farklı süreçlerle ilgili farklı kentlerden örnekler vererek günümüzde kentlerin değişimi ve dönüşümlerini tartışmayı amaçlamaktadır.