×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

ZORUNLU DERSLER

1. YARIYIL

CRP 101 BASIC DESIGN STUDIO FOR PLANNERS
PLANLCILAR İÇİN TEMEL TASARIM STUDYOSU (4-4) 6

Tasarımın temel kavram ve ilkelerinin tanıtılması; Tasarım sorunlarının çözümünde kullanılan düşünce yollarının ve el becerilerinin geliştirilmesi için özel alıştırmaların verilmesi; görsel değerlerin geliştirilerek farklı araçlarla 2 ve 3 boyutlu kompozisyonlar oluşturma yöntemlerinin deneyimlenmesi.

CRP 111 INTRODUCTION TO CITY PLANNING 
ŞEHİR PLANLAMAYA GİRİŞ (3-0) 3

Planlama eğitiminin ilk döneminde sunulan bu ders, planlamanın temel kavramlarının tanıtıldığı 14 haftalık bir programı içermektedir. Ders kapsamında kent ve kentsel gelişme süreçlerine yönelik bütüncül bir bakış açısı geliştirilmekte, kent ve kentleşme kavramları detaylı şekilde incelenmekte ve şehir planlamanın rolü, kapsamı, sosyolojik, ekonomik, politik ve ekolojik boyutları tartışılmaktadır.

CRP 117 TECHNICAL DRAWING FOR PLANNERS
PLANCILAR İÇİN EKNİK ÇİZİM (2-2) 3

Mimaride algı, iletişim ve görsel kavramların çizim yöntemleriyle geliştirilmesi; Soyutlama kuralları, 3 boyutlu gösterim, ölçekli çizim, çizim deneyimi, çizim tekniklerinin kullanımı ve temel grafik anlatımları gibi özel konuların ele alınması; çizim araç/ gereçleri, malzemeleri ve tekniklerinin tanıtılması.

MATH 113 MATHEMATICS FOR CITY PLANNERS
PLANCILAR İÇİN MATEMATİK (3-0) 3

Bu ders öğrencilere fonksiyonlar ve eşitsizlikler konusunda temel bilgileri vermeyi, limit ve süreklilik konularını, türev ve uygulamalarını ve integral konusunu öğretmeyi hedeflemektedir. Ders kapsamında reel sayılar, doğru, aralıklar, mutlak değer, denklemler ve eşitsizlikler, paraboller, fonksiyonlar, grafikler, trigonometrik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, integral, düzlemlerin alanları incelenen konular arasındadır.

 

2. YARIYIL

CRP 102 INTRODUCTION TO PLANNING STUDIOS
PLANLAMA STUDYOLARINA GİRİŞ  (4-4) 6

Tasarım sorunlarının çözümünde kullanılan düşünce yollarının ve el becerilerinin geliştirilmesi için özel alıştırmaların verilmesi; Görsel değerlerin ve 3 boyutlu mekan kompozisyonları oluşturma yöntemlerinin geliştirilmesi.

CRP 122 INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGIES 
BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ (1-2) 2

Bu ders, metin işleme, tablolar ve veri tabanı yönetiminden başlayarak ilerleyen süreçlerde grafik ve vektörel tabanlı görsel yazılımların kullanılması ve yönetilmesine yönelik kurgulanmıştır. Bunun yanında ölçülü ve ölçekli çizim araçları içeren (CAD tabanlı) yazılım araçlarının kullanına odaklanmıştır. Öğrencilerin dijital ortamda temel düzeyde görsel iletişim becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

CRP 124 STATISTICAL METHODS FOR PLANNERS
PLANCILAR İÇİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER (3-0)

Bu ders kapsamında istatistik ve olasılık konularına giriş yapılmaktadır. Dersin konuları; verilerin grafikle ve sayısal ölçülerle gösterilmesi, olasılık ve olasılık dağılımları, süreksiz ve sürekli olasılık dağılımları, örneklem ortalaması ve varyans, korelasyon ve doğrusal regresyon, kategorik verinin analizi ve çoklu regresyon analizine girişi içermektedir.

CRP 128 TOPOGRAPHIC MEASUREMENT AND SITE PLANNING
TOPGRAFİK ÖLÇÜM VE ARAZİ PLANLAMASI (1-2) 2

Ders kartografik temsil ve topografik ölçüm metodlarına giriş dersidir. Ders mekansal veri ile ilgili ölçüm yapma yöntemlerini ve teknolojilerini açıklamakta ve harita gösterimlerinde ölçek kullanımı; plan – kesit – görünüş çizimi gibi yöntemleri aktarmaktadır. Ders öğrencilere planlama için önemli bir girdi olan topoğrafyayı kavratmanın yanı sıra belli bir kent parçası özelinde analiz, veri envanteri oluşturma ve arazi planlaması yeteneklerini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

3. YARIYIL

CRP 201 PLANNING STUDIO I
PLANLAMA STÜDYOSU I (4- 4) 6

Bu ders planlama pratiğine giriş dersidir. İlk planlama uygulaması olarak, kapsamlı planlama yaklaşımının uygulanacağı bir proje çalışması yürütülecektir. Bu doğrultuda seçilen küçük ölçekli bir kent üzerinde bölgeden parçaya doğru değişen ölçeklerde çalışılacaktır. Planlama analiz çalışmalarına dair temel bir uygulama yapılarak, topografik, demografik, ekonomik, biçimsel, işlevsel ve benzeri konularda analiz çalışmaları gerçekleştirildikten planlama çalışmaları başlayacaktır. Ders bir kentin gelişmesi ve geleceği sorunsalına yönelik kapsamlı ve analitik çözümler üretmeye yönelik temel uygulamaları içermektedir.

CRP 219 URBAN INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT PLANNING 
KENTSEL ALTYAPI VE ULAŞIM PLANLAMASI (3-0) 3

Bu ders kentsel altyapı ve ulaşım planlaması ve yönetimine bir giriş niteliğindedir. Kentsel alanların altyapı ve ulaşım ihtiyaçlarının neler olduğu, nasıl hesaplanacağı, ve eşitlik, sürdürülebilirlik ve toplumsal refah ilkelerine uyumlu bir şekilde hangi uygulama biçimlerinin kullanılabilineceğini sunmaktadır.  Bu doğrultuda ders enerji, su, ulaşım, iletişim sistemleri, çevre koruma, atık ve geri dönüşüm planlaması ve uygulamalarına yönelik bilgi vermektedir. Erişilebilirlik, yolların sınıflandırılması, ulaşım biçimleri, ulaşım ve arazi ilişkileri örneklendirilerek açıklamakta ve ulaşım modellemesinedair temel bilgiler verilmektedir.

CRP 221 ROOTS OF URBANISM AND URBANIZATION
KENTELŞME VE KENTLİLİĞİN KÖKENİ (3-0) 3

Bu ders kentlerin doğuşu ve kentsel yaşamın tarih boyunca gelişimini anlatmaktadır. Ders öncelikle kent, kentlilik ve kentleşme kavramlarını ortaya koymaktadır. Ders kentleri oluşturan unsurlar, kurumlar vs. nelerdir, bir kenti ne tanımlar; kentleşme tarihinin farklı dönemlerinde kentleri tanımlayan fiziki, ekonomik, sosyal ve kültürel biçimler ve özellikler nelerdir; farklı dönemlerde hangi kentsel problemlerle karşılaşılmıştır gibi konuları tartışmayı hedeflemektedir.

CRP 223 INTRODUCTION TO GIS FOR PLANNERS
PLANCILAR İÇİN COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ (1-2) 2

Ders, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) temel ilkeleri ve tekniklerini planlama pratiği ile ilişkili bir biçimde sunmaktadır. Ders kapsamında; CBS’nin temelleri, temel haritacılık kavramları, tematik haritalama, veri sınıflama, veri incleme, görsellerin ve haritaların tasarlanması, veritabanı işletim sistemleri, ve mekansal veri analiz yöntemleri ele alınmaktadır.

CRP 225 RESEARCH IN PLANNING
PLANLAMADA ARAŞTIRMA (3-0) 3

Öğrencilere kendi projeleri veya mimarinin herhangi bir alanında araştırma yapabilmeleri için gerekli yöntemlerin aktarılması; Bulgular ve sonuçlar üzerine rapor hazırlama tekniklerinin gösterimi; Araştırmanın öğrenci tarafından bir danışman gözetiminde düzenli görüşmeler doğrultusunda yürütülmesi hedeflenir. Dersin amacı öğrenciye planlama projelerinde ve çalışmalarında araştırma yapabilmek için gerekli teknikler konusunda donanımlı hale getirmektir.

CRP 227 INTRODUCTION TO URBAN DESIGN
KENTSEL TASARIMA GİRİŞ (2-2) 3

CRP227 kentsel tasarım kavramları ve teknikleri tanıtan bir dizi dersi barındırmaktadır. Derslere, öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri tasarım önerilerinde kullanmaları beklenmektedir. Birinci bölüm kuramsal altyapıya odaklanırken, ikinci bölüm bir örneklem alan üzerinde pratik tasarım problemlerini tartışmayı amaçlamaktadır. Projeler için gerekli olan bütün bilgiler, basılı materyaller ve dijital materyaller Moodle aracılığıyla dağıtılacaktır. 

 

4. YARIYIL
CRP 202 PLANNING STUDIO II
PLANLAMA STÜDYOSU II (4-4) 6

Bu ders planlama pratiğine giriş dersidir. İlk planlama uygulaması olarak, kapsamlı planlama yaklaşımının uygulanacağı bir proje çalışması yürütülecektir. Bu doğrultuda seçilen küçük ölçekli bir kent üzerinde bölgeden parçaya doğru değişen ölçeklerde çalışılacaktır. Planlama analiz çalışmalarına dair temel bir uygulama yapılarak, topografik, demografik, ekonomik, biçimsel, işlevsel ve benzeri konularda analiz çalışmaları gerçekleştirildikten planlama çalışmaları başlayacaktır. Ders 2. Dönemde bir kentin gelişmesi ve geleceği sorunsalına yönelik kent parçalarına yönelik planlama ve tasarım uygulamaları içermektedir.

CRP 222 URBAN GEOGRAPHY
KENTSEL COĞRAFYA (3-0) 3

Ders kentleri günümüze kadar farklı dönemlerde, biçimlendirmiş olan temel unsurları (üretim biçimleri, tüketim biçimleri, ekonomik ilişkiler, sosyal ilişkiler gibi) açıklar, ve kentlerin sosya gruplar ve aktiviteler gibi farklı parçalarının her dönemde nasıl kent içinde yer seçtiğini tartışır. Ders kentsel coğrafya geleneğinde üretilmeiş farklı teorilri sunar ve öğrencilere kentsel coğrafyanın biçimlenmesinde etkili göç, sanayileşme, küreselleşme, saçaklanma, soylulaşma, ayrışma gibi farklı süreçleri anlatır.

CRP 228 CITY IN HISTORY I
KENT TARİHİ I (3-0) 3

Kent Tarihi I dersi Paleoitik Dönemden Endüstri Devrimi’ne kadar geçmişteki yerleşimlerin evriminde mekan kurulumu, zaman ve sosyal karakteristikleri ile ilişkili bilgi vermek üzere biçimlendirilmiştir. Avrupa, Orta Doğu ve Anadolu’da gereğinde Orta Asya ve Amerika ile bağlantılar kurarak yerleşim, kent ve uygarlık  kavramlarıının irdelenmesi temeli oluşturmaktadır.

CRP 230 URBAN SOCIOLOGY
KENT SOSYOLOJİSİ (3-0) 3

Dersin amacı sosyolojinin mekân ve kentsel toplumla ilişkili temel kavramları, dinamikleri ve teorik tartışmaları; kentlerdeki sosyal yapı, organizasyonlar ve ağlar, kent mekanını sosyal boyutta analiz etmeye yardımcı araştırma yöntemleri konularında bilgi edindirmektir. Ayrıca, bu ders farklı bağlam, kent ve ölçeklerde (yerelden küresele) sosyolojik tartışmaları sunmayı amaçlar.

 

5. YARIYIL

CRP 301 PLANNING STUDIO III
PLANLAMA STÜDYOSU III (4-4) 6

Bu stüdyo kapsamında büyük bir kent ya da bir metropoliten alan ele alınmaktadır. Kentsel yapı ve süreçleri anlamak için detaylı bir kent çalışması gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, çalışılan kentin demografi, yerleşme hiyerarşisi, bölgesel kalkınma, idari yapılanma, vb. özelliklerini incelemek amacıyla takımlara ayrılmaktadır. Yapılan analizlere dayalı olarak temel planlama konuları, vizyon, strateji ve politikalar belirlenmektedir.

CRP 311 INSTUTIONAL AND LEGISLATIONAL FRAMEWORK IN PLANNING
PLANLAMADA KURUMSAL VE YASAL ÇERÇEVE (3-0) 3

Bu ders planlama yasalarının terimlerini, tanımlarını ve dallarını kapsar. Kaynakları, merkezi ve yerel kurumlara bağlı olarak kaynakları ve planlamanın yasal dayanaklarının çerçevesi tartışılır. Türkiye’de imar yasalarının gelişimi ve planlama yasalarının özel maddeleri ilgili diğer yasalarla birlikte verilmektedir. Türkiye’de planlamanın yasal ve yönetsel boyutları üzerine eleştiriler de bu dersin konuları arasındadır.

CRP 317 URBAN REGENERATION PROCESSES
KENTSEL YENİLEŞME SÜREÇLERİ (3-0) 3

Bu ders kentsel yenileme ve dönüşüm konularında ve uygulamalarında genel bilgi sunmayı ve dönüşüm-yenileme konusunun fiziksel boyutunu politik, sosyo-kültürel, organizasyonel ve ekonomik boyutlarıyla birlikte değerlendirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca bu ders kapsamında öğrencilerin hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerdeki kentsel yenileme ve dönüşüm süreçleri hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.

CRP 329 FUNDAMENTALS OF REGIONAL PLANNING AND DEVELOPMENT
BÖLGE PLANLAMA VE KALKINMANIN TEMELLERİ (3-0) 3

Bu derste farklı mekansal organizasyon ve bölge tanımları, bölgecilik ve yeni bölgecilik, bölge planlama ve bölgesel kalkınma plan ve stratejileri, bölgeler arası eşitsizlik ve kalkınma problemleri, güncel bölge planlama yaklaşımları ve bölge politikaları incelenmektedir.

CRP 300 SUMMER PRACTICE
Yaz Stajı 1 – Analiz ve CBS Uygulamaları (0-0) 0

Stajın amacı öğrencileri araştırma yapmak konusunda deneyim kazandırmaktır. Bu staj esnasında öğrenciler üçüncü sınıf stüdyosu planlama çalışması için gerekli bilgiyi toplayıp, analiz ederler. Toplanan bilgiler Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımı ile sayısallaştırılıp, görselleştirilir ve gelecek stüdyo döneminde kullanılmak üzere bilgisayar ortamında saklanır. Bu stajın konusu gelecek stüdyo çalışmasının planlama problemine paralel olarak her sene tekrar gözden geçirilir.

 

6. YARIYIL

CRP 302 PLANNING STUDIO IV
PLANLAMA STÜDYOSU IV (4-4) 6

Bu derste, seçilen proje alanlarında öğrencilerin Planlama Stüdyosu III kapsamında geliştirilen vizyon, strateji ve politikalarla uyumlu olacak biçimde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar için öneriler geliştirilmesi beklenmektedir.  Dersin temel çıktıları kentsel gelişme politikaları ve önerileri, gelişmenin etaplanması, eylem alanları için projeler ve uygulama için önerilerdir.

CRP 324 THE ECONOMICS OF URBAN PLANNING
KENT PLANLAMA EKONOMİSİ (3-0) 3

Bu ders kentsel yapı, kentsel faaliyetlerle ilgili piyasaların işleyişi ve kentsel alanlarda ortaya çıkan sorunların ekonomi kuramı kapsamında incelenmesini içermektedir. Kapsanan konular: kentlerin ortaya çıkışı ve gelişmesinin ekonomik nedenleri;  rent kuramı ile kentsel alanda çeşitli faaliyetlerin yer seçimi ve kentsel yapıların oluşmasınının tanımlanması;  hanehalklarının konumu, özellikleri ve kullanım biçimlerine göre konut  seçimleri; konut üreticilerinin kentsel alanda konut  üretimini belirleyen etmenler; kentsel ulaşım servisleri arzı, talebi ve trafik sıkışıklığı sorunu; kentlerde yer alan faaliyetlerin yarattığı çevre sorunları ve bu konuda uygulanan politikalar.  

CRP 330 PLANNING THEORY
PLANLAMA TEORİLERİ (3-0) 3

Bu ders planlama teori ve pratiğinde gündeme gelmiş ve uygulanmış farklı planlama yaklaşımlarını sunmayı ve tartışmayı amaçlar. Farklı planlama yaklaşımları, oluşmalarında etkili olmuş bilimsel paradigmaların ve dönemsel özellikler ile ilişkilendirerek açıklanır. Ders ayrıca, plancılar tarafından çalışılan problemler nelerdir, plancıların değişen rolü ne olmuştur, meslek ahlakı nasıl tanımlanmıştır gibi konulara da değinir.

CRP 332 ENVIRONMENT, RISK AND MITIGATION PLANNING
ÇEVRE, RİSK VE SAKINIM PLANLAMASI (3-0) 3

Çevresel sorunlar ve tehditler kentleri ve kent planlamayı etkilemektedir. Bu ders doğal çevreyi, yerleşim alanları üzerindeki etkilerini, sürdürülebilirlik ve dirençlilik kavramları, doğal kaynak yönetimini, afet risklerinin kent ve bölge planlama çalışmalarına nasıl entegre edileceği konularını anlamayı amaçlamaktadır. Ders kapsamında ele alınan konular risk üretimi ve kentsel riskler, kentsel yerleşimlerin doğal ve teknolojik riskler karşısında kırılganlığı, küresel, ulusal ve yerel düzeylerde risk yönetimi, kentsel kırılganlık ve risk sektörleri, uluslararası afet yönetimi yaklaşımlarıdır. Öğrencilerin bu ders ile risk toplumu, risk farkındalığı, risk yönetiminin bileşenleri, afet riski yönetimi, afet öncesi planlama ve sakınım planlamasının temelleri konularında bilgi kazanmaları beklenmektedir.

 

7. YARIYIL

CRP 401 PLANNING STUDIO V
PLANLAMA STÜDYOSU V (4-4) 6

Bu stüdyoda, metropoliten kent veya kentsel bölgenin nazım imar planlarının üretilmesine odaklanılmaktadır. Öğrenciler, gruplar halinde sektörel analizler (konut, sanayi, merkez, turizm, vb.) yapmakta, belirlenen gelişme eğilimlerini, sorunları ve üst ölçekli plan kararlarını dikkate alarak ve gerekirse üst ölçekli planlarda değişiklikler yaparak 1/25.000 ile 1/5000 ölçekler arasında nazım imar planları hazırlamaktadır.

CRP 411 FUNDAMENTALS OF HOUSING
KONUT ÇALIŞMALARININ ESASLARI (3-0) 3

Bu ders konut ekonomisi,  finansmanı ve politikalarını kapsayan bir giriş dersi niteliğindedir. Derste ele alınan konular: konutun işlevleri ve özellikleri; konut piyasasının işleyişi, konut fiyatları; hanehalklarının konut talebi; konut üretimi ve farklı ülkelerdeki özellikleri,  Türkiye’de konut sunum biçimleri; konut finansman biçimleri ve Türkiye’de konut finansmanının gelişimi;  konut politikaları ve Türkiye’de uygulanan başlıca politikalar; ruhsatsız konut üretimi, dönüşümü ve Türkiye’de bu konuda geliştirilen mevzuat ve uygulamaları. 

CRP 400 SUMMER PRACTICE II
Yaz Stajı II (0-0) 0

Üçüncü sınıf çalışmalarının bir parçası olarak öğrenciler, ofis veya kamu kurumu stajlarını yaparlar. 24 işgününü kapsayan bu staj sırasında öğrenciler tam zamanlı çalışarak özel ve ya kamu sektöründe planlama uygulamalarının nasıl yürütüldüğünü, farklı aşamalarını, organizasyonunu, karşılaşılan sorunları ve getirilen çözümleri gözlemlemek ve farklı aşamalarda proje uygulamalarına katılmakla yükümlüdürler.

 

8. YARIYIL

CRP 402 PLANNING STUDIO VI
PLANLAMA STÜDYOSU VI (4-4) 6

Planlama Stüdyosu V’te her grup tarafından geliştirilen 1/5000 ölçekli nazım imar planıyla uyumlu olacak şekilde her öğrenci tarafından seçilen proje alanına ilişkin sorunların ve gelişme eğilimlerinin belirlenmesi; ilk dönem hazırladıkları 1/5000 ölçekli planda seçilen alanla ilişkin kararların  değerlendirilmesi ve gerekirse  değişiklikler yapılması; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve kentsel tasarım projesinin hazırlanması; planlanan alan içinde seçilen bir alanın 1/500 ölçekli kentsel tasarım projesi ve maketinin hazırlanması.

CRP 420 FINAL THESIS  (3-0) 3

 

CRP 422 PROFESSIONAL PRACTICE AND ETHICS IN PLANNING
PLANLAMA MESLEK UYGULAMALARI VE MESLEK ETİĞİ (3-0) 3

Bu ders, planlama teorisi, planlamanın hukuki ve idari yönleri ile mesleki hayatımızdaki mesleki uygulamalar arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Bunu yaparken bu ders planlama mesleği ile ilgili etik ilkeleri tanıtacaktır.

 

SEÇMELİ DERSLER

CRP 351- Everyday Life, Politics and Space

Ders, kent mekanındaki gündelik hayat ve güç ilişkileri üzerine yapılmış temel teorileri sunmayı amaçlar. Kentsel gündelik hayatın kentsel kültürlerin oluşumu ile, sanat ve edebiyat akımları ile, farklı teknolojilerin gelişimi ile ilişkisini irdeler. Gündelik hayatı gözlemlemek ve inceleme yöntemlerini özetler.

CRP 357- Urban Conservation

Bu ders mevcut yerleşim dokularında uygulanacak koruma kavram ve metotlarını içerir. Korumada tanımlamalar, temel terimler ve kavramlar açıklanır. Kentsel koruma ulusal ve uluslararası uygulamalar üzerinden ekonomik ve sosyal boyutu da içermek üzere tartışılır. Konunun planlama boyutu ve tasarım yönünden önemi temel başlıkları oluşturur.  2863 Sayılı K.T.V. Koruma Kanunu ve yönetmeliklerinde yer alan “Koruma Amaçlı Plan” yapım, teknikleri ile uygulamaya yönelik politikalar özetle verilecektir. Bu amaç doğrultusunda örnekler bazında yapılan koruma planlaması çalışmaları anlatılarak, planlama yöntemi, araştırma, envanter çıkarma, sentez, tespit ve tescil, envanter formu hazırlama, senaryo ve koruma planı hazırlama ile ilgili planlama bilgileri verilecektir.

CRP 358- Contemporary Issues in City and Regional Planning

Ders günümüzde küresel ölçekte kentsel koşulları belirleyen önemli süreçleri tanımlamayı ve irdelemeyi hedeflemektedir. Ders öğrencilere eleştirel ve çok boyutlu bir bakış açısı ile güncel problemleri ele alma yetisi kazandırmayı ve günümüz kent gündemlerini meşgul eden sosyo-ekonomik, sosyo-mekansal, kültürel, politik ve çevresel meseleler ve kentler üzerindeki etkilerine değinmeyi hedeflemektedir. Farklı süreçlerle ilgili farklı kentlerden örnekler vererek günümüzde kentlerin değişimi ve dönüşümlerini tartışmayı amaçlamaktadır.

CRP 359- Project Planning and Management

Ders, ulusal ve uluslar arası kurumların sunduğu çok çeşitli fonlara yönelik projeler geliştirilebilme yeteneği sağlamak üzere öğrencilere proje tasarımı ve yönetimine yönelik temel kuralları, araçları ve gerekli bilgileri sunmaktadır.

CRP 364- Strategic Planning and Participatory Techniques

Planlama derslerinde 10 yıl önce anlatılan pek çok yöntem günümüzün hızlı büyüyen kentleri ve tahmin edilmesi zor bir gelecek bağlamında yetersiz kalabilir. Bu sebeple, bu ders stratejik ve kalımcı planlama, bu kapsamda kullanılan yöntem ve teknikler, verilen mücadeleler ve öğrenilen dersler hakkında bir tartışma yürütmeyi amaçlamaktadır.

CRP 365- Economics of Regional Planning

Ders planlama öğrencilerine bölgesel ekonomi çalışmalarını tanıtmaktadır. Amaç öğrencilerin bölgesel ekonomiler ve bunların analiz yöntemleri konusunda bilgi edinmelerini sağlamaktadır.  Bölgesel büyüme teorileri, yer seçimi teorileri, yığılma ekonomileri, girdi-çıktı tabloları, sosyal hesaplar matrisi, bölgesel  rekabetçilik dersin konuları arasındadır.

CRP 370- New Political Debates In Planning

Ders küresel düzeyde kentleri etkileyen süreçleri tanımlar ve güncel problemleri eleştirel ve çok boyutlu bir perspektif ile inceler. Toplumsal hareketler ve karar vericiler, yönetim ve katılım, kent ve kadın, yapılı çevre ve sosyal hayat, kentsel dönüşüm ve toplu konut, kentleşme ve çevresel sorunlar konularına değinerek Türkiye örneğinde ve küresel ölçekte kentsel tartışma alanlarını ele alır. Endüstri devrimi sonrası değişen ekonomik politikaların kentleşmeye etkileri ve sosyal, politik, kültürel sonuçları tartışılır. Neo-liberal dönemde ortaya çıkan temel kentsel durumlar örnek araştırma çalışmalarıyla incelenir.

CRP 372- Applications of Quantitative Methods in Urban Planning

Bu ders, kentsel ve bölgesel planlama uygulamalarında kullanılabilecek temel nicel ve planlama tekniklerini öğretir. Bu derste çeşitli analiz yöntemleri, nüfus projeksiyonu, ulaşım ve arazi kullanımına yönelik çeşitli analiz yöntemleri öğretilmektedir.

CRP 373- Sustainable Communities and Design

Sürdürülebilir Topluluklar ve Tasarım dersi, mahalle kavramıyla ilgili olarak sürdürülebilir toplum tasarımının bileşenleri hakkında genel bir anlayış sağlamak için tasarlanmıştır. Bu dersi tamamladıktan sonra öğrenciler, mahalle ölçeğinde, yerelliğin temel birimi olarak sürdürülebilirlik ilkeleri, topluluk planlaması ve kentsel tasarım arasındaki bağlantıyı anlayabileceklerdir.

CRP 379- Regional Analysis Methods in Planning

Ders, bölgesel ve bölgeler arası çalışmalarda uygulanan temel yöntemleri ve analizleri kapsamaktadır. Değişim payı analizi, girdi-çıktı ve ekonomik temel modeli gibi bazı geleneksel teknikler ve bazı yeni yöntemler derste tanıtılmaktadır. Öğretim politikası, analitik modellerin ve tekniklerin arkasındaki teorilerin öğretilmesine dayanmaktadır. Ayrıca sınıf içinde tartışmalar ve teknik ve modellerin uygulanması, öğretim politikasının temel parçasıdır. Teorik tartışmadan sonra, derslerde pratik çalışmalar ile yöntemler ve teknikler uygulanacaktır.

CRP 380- Visual Representations in Planning

Planlamada Görsel Temsiller grafik iletişimin teorik ve uygulama çerçevelerini kapsamlı olarak tartışmayı amaçlamaktadır. Ders, grafik tasarımın temel bileşenlerini incelemekte ve öğrencilerin bu alanı planlama disiplininde nasıl yorumlayabileceklerine odaklanmaktadır. Amaç, teknik çizimden ziyade, bu temsiller aracılığıyla yaratıcılığı nasıl yansıtabileceklerini sorgulatmak, görsel iletişimin temel bileşenlerinin planlama sürecindeki rollerini anlamaktır.

CRP 381- Sustainability Assessment

Sürdürülebilirliğin Değerlendirilmesi sürdürülebilir gelişme sürecini izleme yöntemlei üzerine genel bir anlayış kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders teorik bilki ve uygulamaları bir arada içermektedir. Bu dersin tamamlanmasının ardından öğrenciler farklı değerlendirme araçlarının yerel özellikler ile olan ilişkisini ve değerlendirme süreçlerini kavramaktadır.

CRP 382- Priority Area Planning and Implementations

Bu dersin amacı, kentsel dönüşüm alanlarında, tarihi çevrelerde, kıyı alanlarında, kent merkezlerinde vd. “Öncelikli Alan Planlama ve Projelendirme” yöntem ve tekniklerini inceleyerek çeşitli uygulamalar ve yarışma projeleri kapsamında değerlendirmektir. Bu kapsamda, kentsel tasarımın disiplinlerarası niteliği, farklı alanlarda farklı uzmanlıkların devreye girmesi ile  somut projeler bazında çeşitli uygulama ve sonuçlarını incelemektir. Bu kapsamda; Öncelikli Alan Planlaması Örnekleri ; Ankara’da Ulus “Hacıbayram-Atpazarı Meydan Düzenlemesi”, Konya “Tarihi Kent Meydanı” düzenlemesi, İstanbul “Ataköy-Avcılar Arası Kıyı Düzenlemesi”, Antalya “Lara-Falez Kesimi Kıyı Düzenlemesi”, Bergama “Tarihi Kent Merkezi Düzenlemesi”, Patara “Arkeolojik Alan Giriş Düzenlemesi”, Diyarbakır “Dicle Vadisi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi” ve benzeri gibi planlama, kentsel tasarım ve peyzaj projeleri ele alınarak planlama ve projelendirme çalışmaları, uygulamada karşılaşılan sorunlar anlatılacaktır.