×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Vizyon

Üniversitemiz ve Fakültemiz vizyonu ışığında insan hakları ve evrensel değerlere önem veren, kentsel yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemiş, uluslararası rekabet gücüne sahip, bugünün ve geleceğin kentlerin gelişimine yön vermede öncü; öğrenci-odaklı eğitim yaklaşımı benimsemiş, personeli, öğrencisi ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir bölüm olmayı sürdürmek hedeflenmektedir.

Misyon

Bölümümüzün, Üniversitemiz ve Fakültemiz misyon ifadelerine paralel olarak hazırlanmış misyonu eğitim, bilimsel araştırma ve toplumsal katkı başlıklarını içermektedir:

Eğitim:

– Tüm dünyaca ve ülkemizce kabul görmüş eğitim hedeflerini sağlamak: Evrensel değerlere sahip, insan haklarına saygılı, farklılıkları gözeten, Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş plancılar yetiştirmek.

– Bilimsel araştırma yapabilme ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmeye yönelik eğitim vermek: Araştırma yapabilen, analitik düşünebilen, sorun çözebilen, eleştirel düşünce geliştirebilen, disiplinler arası çalışabilme ve araştırma yapabilme becerisi kazanmış, bilgisini uygulama alanına taşıyabilen plancılar yetiştirmek.

– Yaşam boyu eğitim anlayışına uygun eğitim vermek: Çağdaş bilgi ile donanmış, çalışma hayatında üretken, yenilikçi, girişimci, akademik bilgi ve donanımıyla uluslararası rekabete katılabilen plancılar yetiştirmek.

– Etik değerlere uygun eğitim vermek ve bu değerlere sahip bireyler yetiştirmek: Genel ahlak değerleri dışında, bilimsel araştırma ve meslek etiği kavrayışına sahip, bu kavrayış paralelinde hareket edebilen plancılar yetiştirmek.

Bilimsel Araştırma:

– Bilimsel araştırma alanına ve bilgi üretimine katkıda bulunmak: Araştırma-geliştirme faaliyetlerine vakit ayıran, alanındaki gelişmeleri takip ederek, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve bilgi üretim çalışmaları yapan, alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek kullanabilen, edindiği kazanımları mesleki uygulamalarına ve verdiği eğitime yansıtabilmek.

– İşbirlikleri oluşturabilmek: Toplumun, mesleğin ve ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını tespit edebilmek, bu doğrultuda işbirlikleri ve ortak proje kurguları oluşturabilmek, yaptığı araştırmalar, geliştirdiği yöntemler ve ürettiği bilgiler ile paydaşlarının gelişimine katkıda bulunabilmek.

Topluma Katkı:

– Verdiği eğitim dışında yürüttüğü araştırmalar ve gerçekleştirdiği işbirlikleri ile topluma katkı sunabilmek.

– Toplumsal ve kentsel gelişmeler, sosyal sorumluluk ve mesleki ahlak konularında duyarlı bir eğitim vererek, toplumsal ve kentsel süreçlere duyarlı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek ve iş ahlakına sahip plancılar yetiştirerek topluma katkı sağlayabilmek.

 

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI:

Programın eğitim amaçları aşağıda yer alan bilgi, beceri ve farkındalıkların kazandırılması amaçlarını kapsamaktadır:

1. Teorik ve teknik bilgi birikimi kazandırmak

2. Uygulamaya aktarma becerisi kazandırmak

3. Araştırma becerisi (literatür tarama, analiz, sentez, yeni bilgi üretme kapasitesi) kazandırmak

4. Teknik donanım (kullanma ve geliştirme) kapasitesi geliştirmek

5. Bireysel ve takım çalışması becerisi geliştirmek

6. Akıcı mesleki dil kullanma becerisi geliştirmek

7. Sözlü, yazılı, görsel sunum kabiliyeti geliştirmek

8. Planlama meslek ahlakı kazandırmak