×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

DİĞER BÖLÜMLERE SUNULAN YANDAL PROGRAMLARI

09.10.2013 TARİHLİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1-

1) Bu yönerge, Çankaya Üniversitesi yandal programı yönergesinin Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne uygulamasını düzenler.

2) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi’nde anadal lisans programını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin aynı zamanda Şehir ve Bölge Planlama eğitim öğretim programına devam ederek yandal sertifikası almalarına ilişkin kuralları düzenlemektedir.

Tanım

Madde 2 –

1)  Yandal programı: Çankaya Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin, istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde şehir ve bölge planlama konusunda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere, devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına “Yandal Programı” adı verilir.

Yandal Programı Açılması

Madde 3 –

1)  Yandal programı Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün ve Mimarlık Fakülte Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Yandal programı en az 18 krediden oluşur. Öğrencilerin almaları gereken dersler, program önerisinde belirtilir.

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 4 –   

1) Kontenjanlar, her yarıyılın başında Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün ve Mimarlık Fakülte Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayından sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

2) Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

3) Şehir ve Bölge Planlama yandal programına başvurular, Üniversite Senatosunca belirlenen tarihte dilekçe ve transkript ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır.

4) Şehir ve Bölge Planlama yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

5) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 olması ve başvurusunun Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından uygun görülmesi gerekir. Kabul işlemi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

Yandal Programı

Madde 5 –

1) Öğrencinin Şehir ve Bölge Planlama yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez. Şehir ve Bölge Planlama yandal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir.

İki programa birden saydırılacak ders/dersler Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde ilgili Fakülte Yönetim Kurulları kararı ile belirlenir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki yarıyıl kaydında yer alır ve her iki transkriptte de gösterilir.

2) Yandal programlarını saptamada öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanınca bir yandal programı koordinatörü atanır. Şehir ve Bölge Planlama yandal programı koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

3) Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yandal programına kaydolabilir.

Başarı ve Yandal Sertifikası

Madde 6 –   

1) Öğrenci Şehir ve Bölge Planlama yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. Şehir ve Bölge Planlama yandal programından kayıt sildiren öğrenci Şehir ve Bölge Planlama yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

2) Anadal programında genel not ortalaması 100 üzerinden 60’ın altına düşen öğrencinin Şehir ve Bölge Planlama yandal programından kaydı silinir.

3) Şehir ve Bölge Planlama yandal programı genel not ortalaması iki dönem üst üste 100 üzerinden 60’ ın altında kalan öğrencinin Şehir ve Bölge Planlama yandal programı ile ilişiği kesilir.

4) Öğrenci Şehir ve Bölge Planlama yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu Şehir ve Bölge Planlama yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir. Başarılı olduğu Şehir ve Bölge Planlama yandal programı derslerinin ne şekilde değerlendirileceği, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

5) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve Şehir ve Bölge Planlama yandal programını en az 100 üzerinden 60 ortalama ile tamamlayan öğrenciye Şehir ve Bölge Planlama yandal sertifikası verilir.

6) Şehir ve Bölge Planlama yandal programını tamamlayan öğrencilere eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (Şehir ve Bölge Planlama yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belge diploma yerine geçmez.

7) Şehir ve Bölge Planlama yandal programında iki yarıyıl üst üste ders almayan veya kaydını yenilemeyen öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

8) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak Şehir ve Bölge Planlama yandal programında da izinli sayılır.

9) Şehir ve Bölge Planlama yandal programından ilişiği kesilen veya ayrılan öğrencilerin Şehir ve Bölge Planlama yandal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

10) Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ancak Şehir ve Bölge Planlama yandal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi Şehir ve Bölge Planlama yandal programının bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile en fazla bir yarıyıl uzatılabilir.

Ücret Ödeme Durumu

Madde 7 –

1) Şehir ve Bölge Planlama yandal programında ek süre alan öğrenciler o yıl Mütevelli Heyetince kredi başına belirlenecek öğrenim ücretini ödemek durumundadırlar.

Yürürlük

Madde 10 –

1)  Bu yönerge ve maddeleri Çankaya Üniversitesi yandal yönergesine tabidir.

Çankaya Üniversitesi, Mimarlık Faültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Mimarlık, İç Mimarlık, Siyaset Bilimi, İktisat, İşletme ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri için ”

“PLANLAMA / ŞEHİRCİLİK KÜLTÜRÜ”  Yandal Programı

Kodu

Dönem

Ders Adı T U K AKTS
CRP 111 1 Introduction to City Planning / Kent Planlamaya Giriş 3 0 3 3
CRP 227 3 Introduction to Urban Design 2 2 3 5
CRP 228 3 City in History I / Kent Tarihi I 3 0 3 3
CRP 222 4 Urban Geography / Kentsel Coğrafya 3 0 3 2
CRP 311 5 Institutional and Legislative Aspects of Planning / Planlamanın Yasal ve Yönetsel Boyutları 3 0 3 2
CRP 317 5 Urban Regeneration Processes / Kentsel Yenileme Süreçleri 3 0 3 2
CRP 329 5 Fundamentals of Regional Planning and Development / Bölge Planlama ve Kalkınmanın Temelleri 3 0 3 3
CRP 324 6 The Economics of Urban Planning / Kent Planlama Ekonomisi 3 0 3 5
CRP 330 6 Planning Theory / Planlama Teorileri 3 0 3 5
CRP 411 7 Fundamentals of Housing / Konut Çalışmalarının Esasları 3 0 3 6
     TOPLAM 29 2 30 36